Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebrania naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Zebrania odbywają się przy ul. Brackiej 12 (Zobacz na mapie)

Nadchodzące zebrania:

 •  

Poprzednie zebrania (data, prelegent, temat):

 • 26 IV 2024, godz. 16.00 - mgr Paulina Jabłońska: Każda relacja to dwie strony: czyli czego może nauczyć nas kryzys konstytucyjny?
 • 8 III 2024 r., godz. 16.00 - mgr Jan Adamowski: Reforma izby drugiej Parlamentu Zjednoczonego Królestwa w świetle Raportu Komisji (Partii Pracy) do spraw Przyszłości Zjednoczonego Królestwa
 • 12 I 2024 r., godz. 16.00 - dr Maciej Pach: Kontrowersje wokół instytucji wotum nieufności
 • 17 XI 2023 r., godz. 17.00 - mgr Paulina Jabłońska: Biorąc godność człowieka poważnie: o interpretacji konstytucyjnych przepisów prawnoczłowieczych (Taking human dignity seriously: on the constitutional rights provisions’ interpretation)
 • 27 X 2023 r., o godz. 11.00 - dr Michał Kućka: Zasiedzenie i jego skutki z perspektywy konstytucyjnej. Rozważania w przededniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, III CZP 103/22 (wspólne zebranie naukowe z Katedrą Prawa Cywilnego w sali refektarz w budynku na ul. Olszewskiego 2)
 • 20 X 2023 r., godz. 16.00 - dr Mauro Arturo Rivera: Większości kwalifikowane w Sądach Konstytucyjnych. Badania empiryczne z perspektywy prawa porównawczego
 • 18 IV 2023 r. o godz. 17.15 - Mgr. Vincent Bujňák, PhD. (Wydział Prawa na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie) - "Zasady odpowiedzialności rządu przed parlamentem i sytuacja prawna rządu po uchwaleniu wotum nieufności na Słowacji" (Principles of the government's accountability to parliament and the legal position of the government after the passing of a vote of no confidence in Slovakia) - wykład gościnny
 • 31 III 2023 r. o godz. 17.15 - prof. Zbigniew Kmiecik, prof. Ewa Łętowska, prof. Ryszard Piotrowski, prof. Marcin Wiszowaty; prowadzenie: prof. Włodzimierz Wróbel oraz prof. Piotr Tuleja: "Prerogatywa Prezydenta RP" - wspólne zebranie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Katedry Prawa Karnego UJ - nagranie video zebrania
 • 24 II 2023 o godz. 17.00 - dr Michał Ożóg, „Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP”
 • 19 XII 2022 o godz. 18.00 - Projekt zmian w ustawach sądowych – przywracanie praworządności czy gra pozorów? - Wspólne zebranie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ i Katedry Prawa Karnego UJ - nagranie video zebrania
 • 21 X 2022 o godz. 17.00, mgr Paulina Jabłońska: Hierarchiczna reguła kolizyjna w procesie sądowego stosowania kolizyjnego
 • 5 V 2022 o godz. 18.30, prof. Marie Gren (Universite Paris 1 Panthéon-Sorbonne): Wybory prezydenckie we Francji oraz rola Prezydenta we francuskim systemie rządów (hybrydowe)
 • 8 IV 2022 o godz. 12.00 w sali 203 (hybrydowe), prof. K.M. Ujazdowski: Jak powstrzymać degradację parlamentu? Prezentacja pakietu reformatorskiego "Otwarty parlamentaryzm" (nagranie audio zebrania)
 • 17 II 2022 godz. 10.00-13.00 (online) Seminarium otwarte Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ: prezentacja końcowych wyników badań realizowanych przez studentów UJ - współpracowników Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych w ramach minigrantu "Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej"
 • 17 XII 2021 r. o godz. 17.00, mgr Angelika Ciżyńska-Pałosz: "Propozycja normatywnego modelu udziału parlamentów narodowych w procesie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka"
 • 22 X 2021 o godz. 16.00, dr Justyna Holocher, dr Bogumił Naleziński, "Immunitety parlamentarne a odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących zawody zaufania publicznego"
 • 17 VI 2021 r., prof. dr hab. Piotr Tuleja, "Modele powoływania sędziów a legitymizacja władzy sędziowskiej" (współorganizowane przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych)
 • 22 I 2021 r., dr Agata Niżnik-Mucha, "Diagnostyka preimplantacyjna zarodków ludzkich in vitro - refleksja godnościowa"
 • 11 XII 2020 r., mgr Aleksandra Dębowska, "Prawotwórczy charakter uchwał Sądu Najwyższego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego"
 • 20 XI 2020 r., mgr Justyna Pyłko, mgr Klaudia Darłak, mgr Marta Pustuła, "Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości w perspektywie konstytucyjnej i prawnoporównawczej"
 • 30 X 2020 r., dr Piotr Czarny, dr Bogumił Naleziński, "100-lecie Konstytucji Federalnej Republiki Austrii"
 • 30 IV 2020 r., prof. dr hab Krzysztof Skotnicki (UŁ), prof. UŁ dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UG dr hab. Piotr Uziębło, Wspólne zebranie Katedry Prawa Karnego i Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, "Prawo i bezprawie wyborcze w stanie epidemii"
 • 3 i 8 IV 2020 r., prof. dr hab Piotr Tuleja, dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ, dr Marcin Krzemiński Wspólne zebranie Katedry Prawa Karnego i Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ "Stany nadzwyczajne - perspektywa konstytucyjna"
 • 2 IV 2020 r., SSR Wojciech Langer, "Obywatelu daj głos! Czyli o głosowaniu w czasie epidemii."
 • 2 IV 2020 r., dr Marcin Krzemiński, "Materialny substrat stanu nadzwyczajnego"
 • 13 XII 2019 r., dr Justyna Holocher, dr Bogumił Naleziński, "Polityczność kontroli konstytucyjności prawa"
 • 15 XI 2019 r. prof. Piotr Tuleja "Konstytucyjny nakaz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej a prawo do zwrotu nieruchomości"
 • 25 X 2019 r., mgr Justyna Pyłko, "Założenie racjonalności ustawodawcy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego"
 • 13 V 2019 r., prof. W. Brandstetter, "Die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Rechtsgemeinschaft anno domini 2019"
 • 22 II 2019 r., mgr Maciej Pach, "Relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą w Niemczech i w Polsce w sferze polityki zagranicznej"
 • 18 I 2019 r., dr Kristina Trykhlib, "Reforma Sądu Najwyższego Ukrainy"
 • 7 XII 2018 r., dr Michał Kućka, "Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla prawa cywilnego i nie tylko na przykładzie dwóch spraw: SK 32/14 i SK 71/13"
 • 23 XI 2018 r., prof. Piotr Tuleja, "Profesor Paweł Sarnecki o suwerenności, podziale władzy i prerogatywach - perspektywa historyczna i współczesna". Zebranie w drugą rocznicę śmierci Profesora Pawła Sarneckiego
 • 26 X 2018 r., dr Agata Niżnik-Mucha, "Macierzyństwo zastępcze a prawo konstytucyjne: orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące macierzyństwa i rodzicielstwa"
 • 13 IV 2018 r., dr Krzysztof Kozłowski, "Oblicza obywatelstwa - kwestia konstytucyjnoprawna"
 • 16 III 2018 r., mgr Dagmara Daniec-Cisło, "Pozycja prawna instytucji kościelnych w świetle zasady autonomii, niezależności i współdziałania Państwa oraz Kościoła Katolickiego."
 • 9 II 2018 r., mgr Wojciech Langer, "Zmiany w kodeksie wyborczym 2017/2018 - próba oceny z perspektywy konstytucyjnej i prawnomiędzynarodowej."
 • 19 I 2018 r., mgr Maciej Pach, "Specyfika wykładni konstytucji w konstytucyjnym państwie prawa na przykładzie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r."
 • 2 XII 2017 r., prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja, dr hab. Monika Florczak-Wątor, studentka IV r. Paulina Obara, "Uroczyste zebranie naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego poświęcone dorobkowi naukowemu Prof. dr hab. Pawła Sarneckiego w zakresie problematyki samorządu terytorialnego."
 • 13 X 2017 r., mgr Paula Złotowska, "Wprowadzenie do problematyki konstytucyjnego ustroju Arabskiej Republiki Egiptu."
 • 26 V 2017 r., mgr Aleksandra Dębowska, "Funkcja publiczna Sądu Najwyższego w Polsce - wybrane przykłady."
 • 21 IV 2017 r., dr Agata Niżnik-Mucha, "Diagnostyka preimplantacyjna w Polsce i w wybranych państwach europejskich - refleksja konstytucyjna."
 • 17 III 2017 r., dr hab. Andrzej Grabowski, "Clara non sunt interpretanda? O pewnym fundamentalnym sporze między klaryfikacyjną a derywacyjną koncepcją wykładni."
 • 17 II 2017 r., mgr Wojciech Białogłowski "Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą państwa z tytułu luki w prawie"
 • 27 I 2017 r., Wspólne zebranie Katedr Prawa Konstytucyjnego i Prawa Karnego "Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce - sądy wobec orzeczeń TK"
 • 18 III 2016 r. prof. dr hab. Piotr Tuleja, "Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego"
 • 26 II 2016 r., mgr Maciej Pach, "Niemiecka koncepcja demokracji zdolnej do obrony"
 • 29 I 2016 r., dr Tomasz Litwin, "Instytucja związków partnerskich w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r."
 • 20 XI 2015 r., p. Marcin Przybysz, "Pozycja krajów związkowych w kontekście zasady państwa federalnego w systemie konstytucyjnym Republiki Federalnej Niemiec"
 • 15 V 2015 r., dr Katarzyna Górka, "Tożsamość konstytucyjna na gruncie polskim"
 • 17 IV 2015 r., mgr Anna Rataj, LL.M., LL.M., "Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny"
 • 13 III 2015 r., dr Piotr Czarny, "Polityczna rola sądownictwa konstytucyjnego w Niemczech"
 • 23 I 2015 r., dr Bartosz Szczurowski, "Prezydentura w państwach nieuznawanych"
 • 21 XI 2014 r., dr hab. Andrzej Grabowski "Wpływ teorii konstytucyjnego państwa prawa na argumentację prawniczą"
 • 17 X 2014 r. mgr Piotr Madej, "Przyjęcie" do Federacji Rosyjskiej czy też "przejęcie" Krymu w świetle orzeczenia Sądu Konstytucyjnego FR z dnia 19 marca 2014 r.
 • 9 V 2014 r. dr Sebastian Kubas, "Znaczenie i przekonania w intepretacji konstytucyjnej według ujęcia Andreia Marmora"
 • 4 IV 2014 r., prof. dr hab. Piotr Tuleja, Wprowadzenie do dyskusji dotyczącej niezależności władzy sądowniczej. W dyskusji poza pracownikami i doktorantami Katedry uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości Pani Sędzia Barbara Baran (Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie), Pan Sędzia Waldemar Żurek (członek Krajowej Rady Sądownictwa) oraz Pan dr hab. Piotr Mikuli z Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ
 • 7 III 2014 r., dr Monika Florczak-Wątor "Rozstrzyganie kolizji praw konstytucyjnych w świetle postanowień Konstytucji RP"
 • 24 I 2014 r., prof. Włodzimierz Wróbel, "Ustrojowa rola Sądu Najwyższego"
 • 29 XI 2013 r., mgr Wojciech Białogłowski, Referat dotyczący odpowiedzialności Skarbu Państwa za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa
 • 25 X 2013 r., mgr Katarzyna Górka, "Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP z 1997 roku"
 • 14 VI 2013 r., mgr Maciej Pach, "Stan konieczności ustawodawczej (art. 81 Ustawy Zasadniczej RFN) - niemiecka osobliwość czy potencjalne źródło inspiracji recepcyjnej?"
 • 12 IV 2013 r., mgr Wojciech Breksa "Treść i znaczenie zasady ochrony własności i prawa dziedziczenia w polskiej Konstytucji (art. 21 ust. 1 Konstytucji z 1997 r.)"
 • 8 III 2013 r., dr Krzysztof Kozłowski "Pozycja ustrojowa i prawna sędziego Trybunału Konstytucyjnego - zagadnienia wybrane"
 • 23 XI 2012 r., mgr Aleksandra Dębowska, "Tożsamość Konstytucji RP z 1997 r. jako granica dopuszczalnej wykładni jej norm"
 • 19 X 2012 r., dr hab. Arkadiusz Sobczyk, "Konstytucyjne podstawy prawa pracy"
 • 13 IV 2012 r., prof. dr hab. Piotr Tuleja, "Konstytucyjne i ustawowe podstawy delegalizacji partii politycznych"
 • 2 III 2012 r. dr Jelena Kondratiewa - Bryzik (Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN), "Międzynarodowe standardy w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych a uregulowania polskie"
 • 27 I 2012 r., dr Sebastian Kubas, "Warta na obrzeżach konstytucji. Świadomość orzecznicza sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego"
 • 2 XII 2011 r. dr Monika Florczak-Wątor, Referat poświęcony amerykańskiej doktrynie "state action"
 • 27 X 2011 r., dr hab. Marek Piechowiak, "Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego"
 • 27 V 2011 r., mgr Agata Niżnik Mucha, "Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 1997 roku"