Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy

 1. Egzamin składa się z dwóch części: testowej (30 minut) i opisowej (90 minut). Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z obu części. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z części testowej, nie podlega ocenie odpowiedź z części opisowej, zaś student ma prawo wglądu do części opisowej pracy oraz prawo do uzyskania informacji o jej poziomie i popełnionych błędach. Ocena pozytywna z części testowej uwzględniana jest na egzaminie poprawkowym. Student, który w pierwszym terminie dostanie ocenę pozytywną z części testowej i ocenę negatywną z części opisowej, podczas drugiego terminu egzaminu udziela odpowiedzi wyłącznie na część opisową.
 2. Część testowa składa się z dwudziestu pytań z trzema wariantami odpowiedzi, w tym do dziesięciu oznaczonych pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Prawidłowa, pełna odpowiedź na pytanie oznacza jeden punkt, skala ocen jest następująca: 11-12 pkt. — dostateczny; 13-14 pkt. — plus dostateczny; 15-16 pkt. — dobry; 17-18 pkt. — plus dobry; 19-20 pkt. — bardzo dobry.
 3.  Część opisowa składa się z dwóch pytań otwartych oraz kazusu. Każda z trzech odpowiedzi oceniana jest w skali ndst–bdb. Uzyskanie oceny pozytywnej z części opisowej wymaga uzyskania dwóch cząstkowych ocen pozytywnych (z dwóch pytań otwartych lub jednego pytania otwartego i kazusu). Ocena pozytywna z części opisowej wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech ocen cząstkowych.
 4. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą, plus dobrą lub bardzo dobrą zwalnia na egzaminie z konieczności rozwiązania wskazanego pytania otwartego. Osoba korzystająca z tego przywileju wpisuje na arkuszu odpowiedzi ocenę z ćwiczeń, ta ocena — po jej weryfikacji przez egzaminatora — jest traktowana następnie jako ocena cząstkowa z danego pytania otwartego. Zwolnienie to jest przywilejem, zatem osoby, które nie chcą z niego skorzystać i nie wpiszą na arkuszu oceny z ćwiczeń, oceniane będą także z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej na dane pytanie otwarte. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą w poprzednim roku akademickim uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego w kolejnym roku akademickim, jednak nie daje zwolnienia z konieczności rozwiązania wskazanego pytania otwartego.
 5. Ocena końcowa z egzaminu wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z oceny za część testową i oceny za część opisową. W przypadku gdy średnia w części ułamkowej nie odpowiada wprost ocenie z zakresu dst, +dst, db, +db, bdb, rozstrzyga ocena z części opisowej (przykład: 3 za test i +3 za część opisową daje ocenę końcową plus dostateczny; natomiast +3 za test i 3 za część opisową daje ocenę końcową dostateczny).
 6. Możliwe jest przystąpienie po raz pierwszy do egzaminu we wrześniu, ale jeżeli student po raz pierwszy przystąpi w ostatnim możliwym terminie, traci prawo do terminu drugiego.

Egzamin pisemny obejmuje trzy pytania otwarte, wymagające udzielenia odpowiedzi opisowej. Czas trwania egzaminu 45 minut.

Zasady egzaminacyjne w roku akadmickim 2022/2023

 1. Egzamin ma formę eseju. 
 2. Esej powinien mieć objętość ok. 15 tys. znaków ze spacjami - orientacyjnie.
 3. Przedmiotem eseju jest opracowanie jednego z tematów, które zostaną podane po 10.12.
 4. Należy wybrać temat, zgłosić go do sekretariatu (na adres natalia.lipowska@uj.edu.pl) i uzyskać potwierdzenie, że wybrany temat jest jeszcze wolny. Jeden temat mogą wybrać cztery osoby. Zgłaszania tematów można dokonywać od dnia ich publikacji do rozpoczęcia zimowej sesji egzaminacyjne.
 5. Po uzyskaniu potwierdzenia z sekretariatu należy przesłać esej na adres piotr.tuleja@uj.edu.pl w terminie od 19.12. do ostatniego dnia zimowej sesji egzaminacyjnej (prace nie powinny być składane w sesji poprawkowej).
 6. Prace należy złożyć w dwóch plikach: edytowalny plik word oraz podpisany skan w pdf 
 7. Plik z esejem powinien być zatytułowany pierwszymi dwoma słowami wybranego tematu eseju oraz numerem albumu autora np. „Konstytucyjne podstawy 1148632”.
 8. Jeśli ktoś chciałby dokonać modyfikacji jednego z podanych tematów, proszę o zgłoszenie się do mnie po wykładzie w czwartek o godz. 18.15

 1. Prosimy o gotowość do wejścia na salę co najmniej 15 minut przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Zachęcamy do zachowania ciszy i spokoju podczas wejścia na salę oraz prosimy o sprawne okazywanie dokumentu ze zdjęciem. Po wejściu na salę prosimy o skierowanie się do pobliskiego miejsca, w którym wydawane są kody egzaminacyjne. Kartki z kodami nie są zbierane wraz z pracami, powinny być przez studentów zachowane na potrzeby ewentualnego wglądu do pracy, który możliwy będzie po podaniu przez studenta numeru kodu jego pracy.
 2. W trakcie egzaminu bezwzględnie niedozwolone jest posiadanie, a tym bardziej korzystanie z wszelkich środków łączności oraz urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, słuchawki, smartbandy itp. Prosimy też o ograniczenie wnoszenia na salę przedmiotów, które nie mogą być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie piszących, takich jak okrycia wierzchnie, teczki, torebki itp. Takie przedmioty na sali egzaminacyjnej składowane powinny być we wskazanych przez osoby obsługujące egzamin miejscach, z dala od drzwi i przejść.
 3. Na początku egzaminu rozdane zostaną arkusze papieru formatu A3 na potrzeby odpowiedzi opisowych. W nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej należy wpisać własny kod egzaminacyjny wręczony po wejściu na salę. Uwaga, poza numerem kodu na arkuszu odpowiedzi opisowej nie mogą się znaleźć żadne inne dane osobowe, w szczególności arkusza nie wolno podpisywać imieniem i nazwiskiem. Prace podpisane nie będą sprawdzane. Osoby korzystające ze zwolnienia ze wskazanego pytania opisowego wpisują tę informację w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej według wzoru: "Uzyskałam/uzyskałem zwolnienie z pytania na ocenę ... u ..... [dane osoby, która wystawiła odpowiednie zaliczenie ćwiczeń]". Osoby poprawiające konkurs proszone są o wpisanie w nagłówku informacji "Poprawa konkursu".
 4. 75 minut egzaminu przeznaczone jest na odpowiedź opisową. Osoby korzystające ze zwolnienia z pytania opisowego również dysponują 75 minutami na odpowiedź opisową. Prosimy o pozostawienie w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowych kilku linii odstępu na wpisanie oceny przez egzaminatorów. Nie jest potrzebne przepisywanie treści pytań opisowych ani kazusu na arkusz odpowiedzi, konieczne jest natomiast staranne zaznaczenie numerem, na jakie pytanie udzielana jest odpowiedź. Prace powinny być czytelne, z marginesem i odstępami między wersami tekstu. Możliwe jest czynienie notatek, zakreśleń itd. na zestawach pytań, ale ocenie podlega wyłącznie arkusz odpowiedzi testowych i arkusz odpowiedzi opisowych. Osoby pragnące wykorzystać kolejny arkusz odpowiedzi opisowych prosimy o podniesienie dłoni i zgłoszenie tej sprawy najbliższej osobie obsługującej egzamin.
 5. Część testowa egzaminu trwa 30 minut. Rozdane zostaną standardowe arkusze odpowiedzi testowych sprawdzane przy pomocy skanera. Zgodnie z instrukcjami podanymi przez prowadzącego egzamin, studenci winni wpisać na arkuszu odpowiedzi testowych własny numer PESEL i odpowiednio go zakodować, tzn. zaczernić pola odpowiadające wpisanym cyfrom. Arkusz odpowiedzi testowych należy wypełniać czarnym cienkopisem, użycie długopisu może spowodować błędne odczytanie danych przez skaner. Poniżej prezentujemy przykładowy sposób zakodowania numeru PESEL.
  Kodowanie PESEL
 6. Kolejno należy sprawdzić, czy prawidłowo zakodowano numer PESEL na arkuszu odpowiedzi testowej. W przypadku błędnego wpisania numeru PESEL na początku części testowej egzaminu, możliwe będzie uzyskanie nowego arkusza odpowiedzi testowych. Po sprawdzeniu przez prowadzącego egzamin, czy zgłaszane są problemy z wpisaniem numeru PESEL, nie będzie później możliwa wymiana arkusza odpowiedzi testowych, zatem zalecamy bardzo staranne zaznaczanie odpowiedzi i zakodowanie numeru zestawu. Należy jednoznacznie zaczerniać wybrane pola, nie jest dozwolone poprawianie zaznaczeń ani korzystanie z korektora.
 7. Następnie zostaną rozdane zestawy pytań testowych. Zestawy składają się z ponumerowanych stron, na których znajduje się 20 pytań testowych, w tym do piętnastu oznaczonych znakiem gwiazdki pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Prosimy o sprawdzenie, czy każdy z piszących otrzymał zestaw składający się z 20 pytań testowych. Kolejną czynnością powinno być zakodowanie na arkuszu odpowiedzi testowych numeru zestawu zgodnego z informacją podaną w nagłówku zestawu pytań. Widoczny w nagłówku zestawu numer 1 lub 2 należy wpisać i zakodować na arkuszu odpowiedzi testowych w sekcji "Zestaw", wyłącznie w pierwszej kolumnie, według poniższego wzoru.
  kodowanie
 8. Uprzejmie informujemy, że nieobecność na egzaminie z Prawa konstytucyjnego skutkuje utratą terminu, stąd osoby, które rezygnują z podejścia do egzaminu w konkretnym terminie powinny wyrejestrować się z USOS przez zakończeniem rejestracji na dany termin. Katedra nie ma możliwości wyrejestrowania studenta z usos ani w trakcie rejestracji ani po jej zakończeniu.
  Osoby, które chciałyby usprawiedliwić nieobecność na egzaminie i wnioskować o przywrócenie terminu zobowiązane są do złożenia w Sekretariacie Katedry pisemnego wniosku w tym przedmiocie adresowanego do Kierownika Katedry Pana Profesora Piotra Tulei. Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie studiów. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego niemożność udziału w egzaminie.
 9. Zasady dotyczące zapisów na ustny egzamin z Prawa konstytucyjnego:
  1) Do egzaminu ustnego z Prawa konstytucyjnego mogą przystąpić osoby wskazane przez prowadzących ćwiczenia oraz cudzoziemcy.
  2) Studenci wytypowani do egzaminu ustnego proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu ustalenia terminu egzaminu.
  3) Obcokrajowcy proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu wskazania egzaminatora.
  4) Na egzamin do konkretnego egzaminatora nie mogą się zapisać osoby, które u tego egzaminatora uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.
 10. W pozostałym zakresie zastosowanie mają Zasady egzaminu z prawa konstytucyjnego.