Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ

Do egzaminu przedterminowego z prawa konstytucyjnego może przystąpić jedynie student posiadający zaliczenie z ćwiczeń. W terminach sesyjnych zaliczenie nie jest wymagane. Uprawnieni do przystąpienia do egzaminu przedterminowego są również studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń w poprzednim roku akademickim.

Zapisy do grup ćwiczeniowych odbywają się przez USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów - https://www.usosweb.uj.edu.pl/) na początku roku akademickiego. Grupy ćwiczeniowe tworzone są odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. uczęszczać na ćwiczenia mogą jedynie osoby zapisane do danej grupy ćwiczeniowej.

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest obecność, aktywność na zajęciach przy rozwiązywaniu kazusów, przygotowywaniu referatów, omówień, etc., lub kolokwium zaliczeniowe. O formie zaliczenia decyduje prowadzący ćwiczenia. Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach w ciągu semestru (w przypadku studiów zaocznych – trzykrotna w ciągu roku akademickiego), bez względu na przyczynę. Opuszczenie większej liczby zajęć uniemożliwia uzyskanie zaliczenia, chyba że ze względu na szczególne okoliczności prowadzący wyrazi zgodę na zaliczenie przez studenta materiału omawianego pod jego nieobecność.

Po zamknięciu zapisów do grup ćwiczeniowych przez USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów - https://www.usosweb.uj.edu.pl/). zmiana grupy ćwiczeniowej możliwa jest tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą prowadzącego ćwiczenia w grupie, do której student zamierza się przenieść. Po uzyskaniu zgody student ma obowiązek dopełnić wymogu wpisania się do nowej grupy ćwiczeniowej przez USOS

Patrz: Egzaminy

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą lub bardzo dobrą zwalnia studenta z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia nie korzystają studenci, którzy uzyskali zaliczenie w poprzednim roku akademickim.

Zapisy na egzamin odbywają się przez USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów - https://www.usosweb.uj.edu.pl/)

Decyzję o przepisaniu oceny wyłącznie z przedmiotu Prawo konstytucyjne zaliczonego na kierunku prawo na innej uczelni podejmuje Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego. Do podania o przepisanie oceny należy dołączyć indeks, w którym jest wpisana ocena podlegająca przepisaniu oraz informację o zakresie tematycznym zdanego przedmiotu i jego wymiarze godzinowym.

Ubiegłoroczne zaliczenie ćwiczeń uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego z Prawa konstytucyjnego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Osoby chcące przystąpić do egzaminu przedterminowego powinny wystąpić 2 tygodnie wcześniej do osoby, u której uzyskały zaliczenie z ćwiczeń w ubiegłym roku akademickim, o dopisanie do listy osób dopuszczonych do egzaminu przedterminowego.

Aktualne wydania następujących podręczników: 

  1. P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP
  2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
  3. P. Czarny, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Trener akademicki. Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010
  4. B Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
  5. W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz

Uprzejmie informujemy, że nieobecność na egzaminie z Prawa konstytucyjnego skutkuje utratą terminu, stąd osoby, które rezygnują z podejścia do egzaminu w konkretnym terminie powinny wyrejestrować się z USOS przez zakończeniem rejestracji na dany termin. Katedra nie ma możliości wyrejestrowania studena z usos ani w trakcie rejestracji ani po jej zakończeniu.

Osoby, które chciałyby usprawiedliwić nieobecność na egzaminie i wnioskować o przywrócenie terminu zobowiązane są do złożenia w Sekretariacie Katedry pisemnego wniosku w tym przedmiocie adresowanego do Kierownika Katedry Pana Profesora Piotra Tulei. Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie studiów. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego niemożność udziału w egzaminie.

  1. Do egzaminu ustnego z Prawa konstytucyjnego mogą przystąpić osoby wskazane przez prowadzących ćwiczenia oraz cudzoziemcy.
  2. Studenci wytypowani do egzaminu ustnego proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu ustalenia terminu egzaminu.
  3. Obcokrajowcy proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu wskazania egzaminatora.
  4. Na egzamin do konkretnego egzaminatora nie mogą się zapisać osoby, które u tego egzaminatora uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

Patrz: Przedmioty