Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Paweł Sarnecki

Prof. Pawel SarneckiPaweł Sarnecki urodził się 17 marca 1939 r. w Kielcach, zmarł 28 listopada 2016 r. w Krakowie.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ ukończył w 1962 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1969 r. na podstawie rozprawy "Wytyczne w systemie rad narodowych", która zdobyła I nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa”. W 1978 r. na podstawie pracy "Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Do 2009 r. pełnił funkcję Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Przebywał na stypendiach zagranicznych w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, prowadził wykłady na uniwersytetach w Austrii i Francji. Był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczy Radzie Naukowej czasopisma prawniczo-administracyjnego „Casus” wydawanego przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Od 1993 r. zasiadał jako członek, a przez pewien czas również zastępca redaktora naczelnego, w Komitecie Redakcyjnym „Przeglądu Sejmowego”. Był także redaktorem serii „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych” oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego „Krakowskich Studiów Prawniczych”. W latach 1993–1997 jako stały ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego uczestniczył w pracach nad nową Konstytucją RP. Później przez wiele lat kontynuował działalność doradczą w Sejmie, będąc zatrudniony w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, w Zespole Prawa Parlamentarnego, na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. Za działalność na rzecz budowy podstaw prawnych demokratycznego państwa, a w szczególności za zaangażowanie w prace nad obecną ustawą zasadniczą, Profesor Paweł Sarnecki został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski. Prowadził wykłady i seminaria z prawa konstytucyjnego oraz ustrojów państw współczesnych.

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 1. Ogólne znaczenie wytycznych w systemie rad narodowych. Probl.RN 1971 nr 20 s. 113-130
 2. Ustrój państwowy Polski współczesnej. Kraków 1971 UJ ss. 19, powiel.
 3. Wytyczne jako akty kierownictwa rady narodowej i jej prezydium w stosunku do aparatu administracyjnego. Zesz.Nauk.UJ Pr.Prawn. 1971 nr 51 s. 231-248
 4. Lechowski Andrzej,Sarnecki Paweł(oprac.), Działalność propagandowo-ochronna WP w Warszawie w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Wojskowy Prz.Hist. 1976 nr 2 s. 165-179.
 5. Aarnio Aulis,Sarnecki Paweł(oprac.), Linie rozwojowe fińskiej filozofii prawa. Stud.Prawn. 1976 nr 4 s. 111-122.
 6. Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej. Kraków 1978 UJ ss. 234.
 7. System partyjny w Szwajcarii jako szczególny model współdziałania partii. Stud.Nauk Polit. 1980 nr 3 s. 67-86
 8. Uwagi w związku z uchwałą Rady Państwa w sprawie czuwania nad zgodnością prawa z Konstytucją. PiP 1980 nr 7 s. 57-65.
 9. Cechy szwajcarskiego systemu wyborczego do parlamentu. Zesz.Nauk.UJ Pr.Nauk Polit. 1982 nr 19 s. 27-41
 10. „Zadania wspólnoty” jako nowa instytucja federalizmu w RFN. Stud.Nauk Polit. 1983 nr 5 s. 187-202
 11. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania Naczelnego Sądu Administracyjnego. Krak.Stud.Prawn. t. 17: 1984 s. 3-24
 12. recenzja: Starck Ch.(red.),Stern K.(red.), Landesverfassungsgerichtsbarkeit, PiP 1984 nr 12 s. 118-120.
 13. Glosa do postanowienia TK z 3.XII.1986 r. U 4/68. [Dot. zasad działalności prawotwórczej oraz zakresu postępowania przed TK]. NP 1987 nr 10 s. 123-125.
 14. Kontrola działalności Rady Ministrów poprzez Trybunał Konstytucyjny. Krak.Stud.Prawn. 1987 nr 20 s. 71-103, Zsf.
 15. Związek i kraje w strukturze państwowej Republiki Federalnej Niemiec. Wwa 1987 PWN, UJ ss. 174.
 16. Profesor dr Andrzej Burda (19.XI.1913 -10.III.1987). Nekrolog., Arch.Iur.Crac. 1988 nr 21 s. 5-6, tekst niem.
 17. Stosowanie Konstytucji PRL w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stud.Prawn. 1988 nr 3 s. 53-71.
 18. recenzja: Działocha Kazimierz,Trzciński Janusz, Wójtowicz Krzysztof, Studia nad udziałem grup interesów w procesie tworzenia prawa, PiP 1988 nr 5 s. 109-110.
 19. recenzja: Garlicki Leszek(red.),Gwiżdż Andrzej(red.), Izdebski Hubert(red.), Konarski Marek(red.), Współczesne przemiany ustrojowe w Polsce i na świecie. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Stembrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, PiP 1989 nr 2 s. 108-110.
 20. Prezydent jako organ czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji. PiP 1990 nr 11 s. 14-22.
 21. Adam Jamróz (red. i wstęp), Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Aut.: Marian Grzybowski, Jan Iwanek, Adam Jamróz, Bogdan Łomiński, Zbigniew Machelski, Paweł Sarnecki, Andrzej Zięba, Eugeniusz Zwierzchowski.
 22. Założenia konstytucji. (Uwagi de lege ferenda). PiP 1990 nr 7 s. 5-11.
 23. Glosa do postanowienia NSA z 27.IX.1990 r. SA/Wr/952/ 90. [Dot. wykładni art.101 ustawy o samorządzie terytorialnym]. PiP 1991 nr 2 s. 120-122.
 24. Glosa do wyroku NSA, OZ Wrocław z 18.IX.1990 r. SA/Wr/ 849/90. [Dot. ustalania momentu obliczania quorum]. Sam.Ter. 1991 nr 3 s. 53-55.
 25. Gwarancje praworządności: konieczne i optymalne w demokratycznym państwie prawnym. Stud.Prawn. 1991 nr 3 s.3-18.
 26. Konstytucja Marcowa na tle konstytucji współczesnych (w siedemdziesiątą rocznicę). PiP 1991 nr 3 s.5-14.
 27. O historii i specyficznych cechach powstania federalizmu austriackiego. Zesz.Nauk.UJ Pr.Nauk Polit. 1991 nr 28 s.269-279,
 28. Opinia o projekcie ustawy "Prawo o adwokaturze". Pal. 1991 nr 1/2 s. 88-93.
 29. Organizacje międzynarodowe jednostek terytorialnych w Europie. Sam.Ter. 1991 nr 4 s. 35-40.
 30. Ponadgraniczna współpraca jednostek terytorialnych różnych państw. W: Państwo - ustrój ... s.237-249,
 31. Trybunał Kompetencyjny. [Dot. systemu gwarancji praworządności]. Rzeczposp. 1991 nr 55.
 32. Elementy federalizmu w ustroju państwowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1949-1952. Ann.UMCS t.37: 1990 [1992] s. 169-180, Sum.
 33. Współczesne rozumienie podziału władzy. W: Nowa konstytucja ... s. 20-32
 34. [Zakrzewski Witold 1918-1992]. Wspomnienie pośmiertne. Oprac. Paweł Sarnecki. PiP 1993 nr 3 s. 76-77.
 35. Czy w Polsce istnieje konstytucyjna zasada dwuizbowości parlamentu? Prz.Sejmowy 1993 nr 2 s. 41-49, Sum.
 36. Dokonania konstytucyjne na drodze ku konstytucji III Rzeczpospolitej. W: Zagadnienia ... prawa konstytucyjnego s. 9-21
 37. recenzja: Dachs H.(red.), Handbuch des politischen Systems Österreichs, Prz.Sejmowy 1993 nr 2 s. 119-122.
 38. Party System and Electoral Law in the Draft of the New Polish Constitution. W: The Draft Polish ... s. 130-133
 39. Rozporządzenie z mocą ustawy w ustawie konstytucyjnej z 17.X.1992 r. PiP 1993 nr 3 s. 3-10.
 40. recenzja: Tushnet Mark V.(red.), The International Library of Essays in Law and Legal Theory. Constitutional Law, Prz.Sejmowy 1993 nr 3 s. 136-138.
 41. Wpływ nowych zasad konstytucyjnych na procedury parlamentarne. W: "Mała konstytucja"... s. 78-96
 42. Charakter prawny uregulowań zawartych w uchwale Sejmu. Biul.Ekspertyzy i Opinie Prawne 1994 nr 1 s. 25-27.
 43. recenzja: Kraczkowski Romuald, Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926, Prz.Sejmowy 1994 nr 4 s. 165-168.
 44. Dopuszczalność i konsekwencje wycofywania projektów konstytucji. Prz.Sejmowy 1994 nr 4 s. 141-144.
 45. Ekspertyza prawna. Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej konstytucji na przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prz.Sejmowy 1994 nr 3 s. 136-147.
 46. Glosa do postanowienia SN z 22.X.1993 r. III SW 59/93. [Dot. wykładni przepisów ordynacji wyborczej]. Prz.Sejmowy 1994 nr 1 s. 264-266.
 47. Glosa do uchwały TK z 13.IV.1994 r. W 2/94. [Dot. ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne]. Prz.Sejmowy 1994 nr 3 s. 314-317.
 48. Glosa do wyroku NSA z 5.IV.1994 r. I SA 516/93. [Dot. wykładni autentycznej uchwały o sprzedaży lokali użytkowych]. Prz.Sejmowy 1994 nr 2 s. 351-354.
 49. Glosa I do uchwały TK z 20.X.1993 r. W 6/93. [Dot. mocy wiążącej orzeczeń TK o niezgodności ustawy z konstytucją]. Prz.Sejmowy 1994 nr 1 s. 215-217
 50. Glosa II do wyroku NSA z 22.IX.1994 r. II SA 695, 696 698-712/94. [Dot. właściwości organu przy wydawaniu koncesji przez KRRiTV]. Prz.Sejmowy 1994 nr 4 s. 407-410.
 51. recenzja: Michalska Anna, Komitet Praw Człowieka - kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Prz.Sejmowy 1994 nr 4 s. 179-181.
 52. Konstytucyjne stanowisko Prezydenta Federalnego w Austrii. W: Zagadnienia prawa konstytucyjnego s. 170-179,
 53. Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej Konstytucji na przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Biul.Ekspertyzy i Opinie Prawne 1994 nr 2 s. 13-28.
 54. Działocha Kazimierz, Gwiżdż Andrzej, Sarnecki Paweł, Opinia prawna w przedmiocie przewidywanych skutków przywrócenia „mocy obowiązującej” projektom konstytucji zgłoszonym w toku poprzedniej kadencji.
 55. Orzeczenia austriackiego Trybunału Konstytucyjnego. Prz.Sejmowy 1993 nr 4 s. 164-174.
 56. Procedura jest - reszta zależy od polityków. [Dot. prac nad konstytucją]. Wypowiedzi: Kazimierz Działocha, Leszek Wiśniewski, Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt. Rzeczposp. 1994 nr 73.
 57. Działocha Kazimierz, Gwiżdż Andrzej, Sarnecki Paweł, Przedmiotowy i podmiotowy zakres konstytucji i jej systematyka. Przedmiotowy zakres pracy stałych podkomisji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Prz.Sejmowy 1994 nr 2 s. 236-254.
 58. recenzja: Zwierzchowski Eugeniusz, Sądownictwo konstytucyjne, Prz.Sądowy 1994 nr 11/12 s. 92-95
 59. recenzja: Szmyt Andrzej, Stanowienie ustaw w Republice Federalnej Niemiec. Rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytucyjnym, Prz.Sejmowy 1994 nr 2 s. 140-142.
 60. Uchwała Sejmu RP z 1.VII.1994 roku oraz opinie prawne w sprawie zasadności wniosku KP SLD o przełożenie I czytania projektu ustawy o ratyfikacji konkordatu. Aut.: G. Rysiak, P. Sarnecki, A. Szmyt, Z. Galicki, Prz.Sejmowy 1994 nr 4 s. 125-141.
 61. Ustawa federalna z dnia 4 lipca 1975 r. o regulaminie Rady Narodowej (Austria). Oprac. Paweł Sarnecki. Prz.Sejmowy 1994 nr 3 s. 202-242.
 62. Paweł Sarnecki (red.), Zarys ustroju państwowego Polski. Zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji, Kraków 1993 UJ ss. 133.
 63. Czy Prezes Sądu Najwyższego może udzielić sobie urlopu? Biul.EiOP 1995 nr 3 s. 87-93.
 64. Dopuszczalność autopoprawki do projektu ustawy budżetowej, polegającej na wprowadzeniu rozwiązań z wcześniejszych projektów ustaw okołobudżetowych. Biul.EiOP 1995 nr 1 s. 19-24.
 65. Glosa do orz.TK z 18.X.1994 r. K 2/94. [Dot. hierarchii ustaw zwykłych; sprzeczności ustawy o zobowiązaniach podatkowych z kodeksem handlowym]. Prz.Sejmowy 1995 nr 1 s. 281-283.
 66. Glosa do orz.TK z 8.XI.1994 r. P 1/94. [Dot. hierarchii ustaw zwykłych; ustawy budżetowej; zawieszenia waloryzacji wynagrodzenia sędziom]. Prz.Sejmowy 1995 nr 1 s. 281-283.
 67. Glosa I do uchwały TK z 5.IX.1995 r. W 1/95. [Dot. kontroli konstytucyjności ustaw; kompetencji TK i Prezydenta RP]. Prz.Sejmowy 1995 nr 4 s. 367-373,
 68. recenzja: Talos E. von(oprac.), Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 1918-1933., Prz.Sejmowy 1995 nr 4 s. 187-190.
 69. Inicjatywa ustawodawcza Senatu. Stud.Iur. 1995 nr 28 s. 131-141,
 70. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Leszek Garlicki. Aut.: Kazimierz Działocha, Leszek Garlicki, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Mirosław Wyrzykowski. Wwa 1995 Wydawn.Sejmowe ss. 400.
 71. recenzja: Granat Mirosław, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Prz.Sejmowy 1995 nr 2 s. 109-112.
 72. Opinie dotyczące budżetu państwa. Oprac. Leszek Garlicki, Paweł Sarnecki. Prz.Sejmowy 1995 nr 3 s. 106-116.
 73. Prawo do reprezentacji w stosunkach międzynarodowych. Opinie: Paweł Sarnecki, Andrzej Szmut, Renata Szafarz, Ryszard Mojak, Prz.Sejmowy 1995 nr 4 s. 120-143.
 74. Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe. Wwa 1995 Wydawn.Sejmowe ss. 118,
 75. Senat RP i jego relacje z Sejmem (lata 1989-1993). Wwa 1995 Wydawn.Sejmowe ss. 153.
 76. Status prawny I Prezesa SN kandydującego na urząd Prezydenta RP. Opinie: Janusz Mordwiłko, Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt, Zdzisław Jarosz, Beata Hebdzyńska., Prz.Sejmowy 1995 nr 4 s. 103-119.
 77. Termin uchwalenia budżetu w związku z prawem Prezydenta RP do rozwiązania Sejmu. Biul.EiOP 1995 nr 1 s. 30-32.
 78. W sprawie charakteru prawnego uchwały Sejmu. Prz.Sejmowy 1995 nr 1 s. 115-117.
 79. W sprawie dalszego trybu procedowania nad projektem ustawy budżetowej na 1995 rok. Biul.EiOP 1995 nr 1 s. 14-18.
 80. Władza wykonawcza w Małej Konstytucji. PiP 1995 nr 7 s. 3-13.
 81. Wzajemna relacja art. 21 ust. 3 oraz art. 21 ust. 4 Małej Konstytucji. Biul.EiOP 1995 nr 1 s. 33-37.
 82. Zagadnienie dwuizbowości parlamentu w projektach konstytucyjnych. Krak.Stud.Prawn. 1993/1994 nr 26/27 s. 3-18.
 83. Zakres kompetencji naczelnych organów w sprawach międzynarodowych. Biul.EiOP 1995 nr 3 s. 107-114.
 84. Zgromadzenie Federalne - Parlament Konfederacji Szwajcarskiej. Wwa 1995 Wydawn. Sejmowe ss. 33.
 85. Czy poseł, zachowując mandat poselski, może pełnić stanowisko wiceprezesa NIK? Biul.EiOP 1995 nr 4 s. 7-10.
 86. Czy Prezydent RP może wycofać weto ustawodawcze przesłane do Sejmu? Biul.EiOP 1996 nr 2 s. 9-14; Prz.Sejmowy 1996 nr 4 s. 78-82.
 87. Glosa do orz. TK z 22.XI.1995 r. K.19/95. [Dot. treści zasady podziału władzy]. Prz.Sejmowy 1996 nr 1 s. 245-264.
 88. Konstytucyjne aspekty pozycji adwokatury i radców prawnych oraz możliwości przemienności w wykonywaniu ich funkcji. Pal. 1996 nr specjalny s. 14-20.
 89. Kontrasygnata aktów prawnych Prezydenta RP. Prz.Sejmowy 1996 nr 2 s. 23-42,
 90. Opinia w sprawie postępowania Sejmu wobec sprawozdań z wykonania budżetu oraz udzielania absolutorium. Prz.Sejmowy 1996 nr 5 s. 77-83.
 91. Parlament Federalny Republiki Austrii. Wwa 1996 Wydawn.Sejmowe ss. 43.
 92. Pojęcie "kodeksu" i procedura rozstrzygania o jego zakresie (w tym możliwości określania terminów). Tryb nowelizacji kodeksu. Biul.EiOP 1996 nr 2 s. 27-31.
 93. Prawo ustrojowe. Oprac. Paweł Sarnecki i inni. Stan prawny na 12.II.1996 r. - ditto. Stan prawny na Bielsko-Biała 1996 "Park" ss. 831 + 778.
 94. Prezydent Republiki w rozwiązaniach konstytucyjnych państw Europy Środkowej. W: Konstytucja ... s. 413-432,
 95. Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym. Księga pamiątkowa ku czci Aleksandra Patrzałka. Red. Kazimierz Działocha. Acta UWr.Prawo 1995 nr 247 ss. 166,
 96. Rada Federalna Republiki Austrii. W: Izby drugie ... s. 69-90,
 97. The constitutional role of the president of the Republic of Poland in the light of the "Little Constitution". Droit Pol.Con. 1995 nr 1/4 s. 15-28.
 98. W sprawie możliwości zachowania mandatu przez posła, powołanego na stanowisko wiceprezesa NIK - opinia prawna. Prz.Sejmowy 1996 nr 2 s. 101-103.
 99. W sprawie trybu prac Izby nad projektami kodeksów - opinie prawne. Oprac.: Andrzej Szmyt, Janusz Mordwiłko, Paweł Sarnecki. Prz.Sejmowy 1996 nr 2 s. 83-96
 100. recenzja: Linder Wolf, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym., Prz.Sejmowy 1997 nr 2 s. 90-93.
 101. Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 / Jan Widacki, Paweł Sarnecki ; współpr. Józef Wójcikiewicz, Marek Mączyński.
 102. Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji. PiP 1997 nr 11/12 s. 33-53.
 103. Glosa do wyroku SN z 7.III.1996 r. III ARN 56/95. [Dot. roszczeń radnego o wybór do konkretnej komisji rady; samodzielności rady gminy w ograniczaniu liczbowego składu swoich komisji]. Prz.Sejmowy 1997 nr 4 s. 172-176.
 104. Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.IV.1997 r. Prz.Sejmowy 1997 nr 5 s. 9-32,
 105. Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych. Red. Paweł Sarnecki. Wstęp Kazimierz Działocha. Wwa 1997 Wydawn.Sejmowe ss. 212,
 106. Myśl konstytucyjna Konstantego Grzybowskiego. Czas.PH 1996 nr 1/2 s. 179-187.
 107. O prowadzeniu kampanii w sprawie referendum konstytucyjnego. Biul.EiOP 1997 nr 1 s. 22-27.
 108. Opinia w sprawie procedury tworzenia umów międzynarodowych (z uwzględnieniem roli parlamentu). Prz.Sejmowy 1997 nr 3 s. 72-89.
 109. Opinie prawne Sejmu w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej. Aut.: J.Mordwiłko, J.Lang, B.Szepietowska, Z.Witkowski, B.Banaszak, M.Kruk, P.Sarnecki, A.Szmyt. Prz.Sejmowy 1997 nr 6 s. 65-90.
 110. recenzja: Oniszczuk Jerzy, Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw ustalana przez Trybunał Konstytucyjny, Prz.Sejmowy 1997 nr 1 s. 79-82.
 111. Prawo konstytucyjne. Red. Piotr Tuleja. Aut.: Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. Wyd. 2. Wwa 1997 C.H.Beck ss. 381
 112. Procedura tworzenia umów międzynarodowych z uwzględnieniem roli parlamentu. Biul.EiOP 1997 nr 1 s. 14-21.
 113. Projekt ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do Sejmu (skreślenie art. 5). Opinia prawna. Prz.Sejmowy 1997 nr 2 s. 59-62.
 114. recenzja: Budziło Krzysztof(oprac.), Sądy Konstytucyjne w Europie. T.1: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Prz.Sejmowy 1997 nr 1 s. 86-89.
 115. Systematyka konstytucji. W: Charakter konstytucji ... s. 20-34,
 116. Weto ustawodawcze Prezydenta RP wobec ustaw konstytucyjnych. Acta UWr.Prawo 1997 nr 257 s. 211-220,
 117. Władza sądownicza w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rejent 1997 nr 5 s. 126-144.
 118. Wolność gospodarowania. Wywiad. Gaz.Prawna 1997 nr 12.
 119. Założenia systemu "rządów zgromadzenia" i możliwości ich adaptacji do przyszłej konstytucji RP. W: Konstytucyjne systemy ... s. 138-158,
 120. Central ideas of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Droit Pol.Con. 1997 nr 1/4 s. 5-24.
 121. Glosa do wyroku TK z 5.I.1998 r. P 2/97. [Dot. charakteru rozporządzeń naczelnych organów administracji rządowej, warunków ich stanowienia i zakresu regulacji]. Prz.Sejmowy 1998 nr 3 s. 196-199.
 122. Kompetencje Prezydenta określone przez Konstytucję w odniesieniu do uregulowań zawartych w Małej Konstytucji. Biul.EiOP 1997 nr 4 s. 59-66.
 123. Konstytucyjne aspekty funkcjonowania Sejmików Samorządowych i Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Casus 1997 nr 4 s. 31-33.
 124. Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku. Wybór i wstęp Paweł Sarnecki. Wwa 1998 Wydawn.Sejmowe ss. 227.
 125. Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Prz.Sejmowy 1998 nr 1 s. 9-29,
 126. O relacjach między przepisami nowej Konstytucji a pozycją i uprawnieniami Prezydium Sejmu. Biul.EiOP 1997 nr 3 s. 57-60.
 127. Opinia na temat trybu składania dymisji przez Radę Ministrów w trybie art. 162 Konstytucji. Biul.EiOP 1997 nr 3 s. 123-125.
 128. Opinia w sprawie postępowania Sejmu wobec sprawozdania z wykonania budżetu państwa oraz w kwestii udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium w sytuacji wydania przez NIK negatywnej oceny dot. wykonania budżetu. Prz.Sejmowy 1998 nr 6 s. 73-76.
 129. Opinia w sprawie pozycji Komitetu Obrony Kraju w świetle obowiązujących rozwiązań konstytucyjnych. Prz.Sejmowy 1998 nr 3 s. 66-69.
 130. recenzja: Schambeck Herbert(red.), Parlament Republiki Austrii., Prz.Sejmowy 1998 nr 2 s. 125-130.
 131. recenzja: Zwierzchowski Eugeniusz(red.), Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, Prz.Sejmowy 1998 nr 1 s. 83-88.
 132. recenzja: Prawo konstytucyjne. Wyd. 7 popr. i rozsz. Red. Zbigniew Witkowski, Prz.Sejmowy 1998 nr 2 s. 113-117.
 133. Przemiany kompetencyjne Sejmu i Senatu dokonane w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Gdańskie Stud.Prawn. 1998 t. 3 s. 109-121.
 134. recenzja: Trzciński Janusz(red.), Sądy konstytucyjne w Europie. Akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1997 roku. Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Prz.Sejmowy 1998 nr 3 s. 107-108.
 135. W kilku kwestiach dotyczących projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 31 grudnia 1997 r. Biul.EiOP 1998 nr 1 s. 34-38.
 136. W sprawie trybu ratyfikacji konkordatu między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską w świetle przepisów Konstytucji RP. Opinie prawne: Z. Galicki, C. Mik, P. Sarnecki, B. Szepietowska, A. Wasilkowski. Prz.Sejmowy 1998 nr 2 s. 83-108.
 137. Wolność zrzeszania się. Wwa 1998 Wydawn.Sejmowe ss. 86.
 138. Wprowadzenie Konstytucji w życie. W: Wejście w życie ... s. 9-28,
 139. Zakres i charakter regulacji konstytucyjnej w projekcie Konstytucji RP. W: Projekt Konstytucji ... s. 11-28,
 140. Zasady ustrojowe odradzającej się Rzeczypospolitej. Prz.Sejmowy 1998 nr 5 s. 29-40,
 141. Glosa do wyroku TK z 14.IV.1999 r. K 8/99. [Dot. autonomii parlamentarnej; podziału władz; niezależności i niezawisłości sędziowskiej; działania komisji śledczej]. Prz.Sejmowy 1999 nr 6 s. 189-198.
 142. Czarny Piotr,Sarnecki Paweł, Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W: Bezpieczny obywatel ... s. 77-90,
 143. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 1. Red. Leszek Garlicki. Aut.: Kazimierz Działocha, Leszek Garlicki, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński. Wwa 1999 Wydawn.Sejmowe
 144. Opinia w sprawie postępowania z wnioskami obywatelskimi wniesionymi do Sejmu w sprawie zarządzenia referendum. Prz.Sejmowy 1999 nr 1 s. 122-125.
 145. Opinie w sprawie łączenia mandatu przedstawicielskiego ze stanowiskiem prezydenta miasta na prawach powiatu. Aut.: P.Winczorek, P.Sarnecki, M.Granat, W.Orłowski, B.Banaszak. Prz.Sejmowy 1999 nr 4 s. 57-71.
 146. Sarnecki Paweł,Winczorek Piotr, Podział władzy w praktyce. W: Konstytucja RP ... s. 130-173,
 147. Prawo konstytucyjne. Wyd. 2 rozszerz. i zaktual. Red. Paweł Sarnecki. Aut.: Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. Wwa 1999 C.H. Beck ss. 415.
 148. Prezes Rady Ministrów w ewolucji przepisów ustrojowych III Rzeczypospolitej. W: W kręgu ... s. 181-192,
 149. recenzja: Sądy konstytucyjne w Europie. T. 3: Hiszpania, Portugalia, Turcja. Stan prawny na 1.VII.1998 r. Red. Janusz Trzciński. Oprac. Anna Łabno, Eugeniusz Zwierzchowski. Wybór Krzysztof Budziło., Prz.Sejmowy 1999 nr 6 s. 98-100.
 150. Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe. Wyd. 2 uzup. Wwa 1999 Wydawn.Sejmowe ss. 111.
 151. System konstytucyjny Austrii. Wwa 1999 Wydawn.Sejmowe ss. 114.
 152. The principles of basic institutions of the system of Government in Poland. Red. Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt, Zbigniew Witkowski. Wwa 1999 Wydawn.Sejmowe ss. 273, bibliogr.,
 153. Właściwości organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze lokalnych władz publicznych. Wwa-Kraków 1999 Instytut Spraw Publicznych ss. 38.
 154. Właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze władz publicznych. W: Zapobieganie przestępczości ... s. 24-48,
 155. Zagadnienia konstytucyjne. Zbiór ekspertyz i opinii poświęconych interpretacji przepisów Konstytucji. Oprac.: J. Mordwiłko, P. Sarnecki, M. Zubik, B. Szepietowska, C. Kosikowski, A. Szmyt, W. Odrowąż-Sypniewski, L. Etel, M. Granat, Biul.EiOP 1999 nr 5 ss. 131.
 156. Dopuszczalność kary śmierci w świetle obowiązujących przepisów konstytucyjnych. Opinia prawna. Prz.Sejmowy 2000 nr 3 s. 77-85.
 157. Glosa do wyroku TK z 7.III.2000 r. K. 26/98. [Dot. zgodności z konstytucją art. 70 ustawy o służbie zawodowej żołnierzy; tworzenia związków zawodowych przez żołnierzy zawodowych]. Prz.Sejmowy 2000 nr 5 s. 86-88.
 158. Jak stosować konstytucję. Wywiad. PiŻ 2000 nr 2 s. 33-36.
 159. Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prz.Sejmowy 2000 nr 6 s. 9-27,
 160. recenzja: Dudek Dariusz, Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Prz.Sejmowy 2000 nr 3 s. 121-124.
 161. Opinie prawne w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. Oprac.: P.Sarnecki, J.Mordwiłko, B.Szepietowska, M.Zubik. Prz.Sejmowy 2000 nr 5 s. 51-70.
 162. Opozycja parlamentarna. Red. i wstęp Eugeniusz Zwierzchowski. Aut.: S. Bożyk, Z. Czeszejko-Sochacki, M. Grzybowski, M. Jagielski, J. Jaskiernia, P. Sarnecki, W. Skrzydło, Z. Witkowski, K. Wójtowicz, E. Zwierzchowski. Wwa 2000 Wydawn.Sejmowe ss. 314.
 163. recenzja: Complak Krystian (oprac.), Parlament Kanady, Prz.Sejmowy 2000 nr 2 s. 89-92.
 164. recenzja: Parlament Szwajcarii. Wstęp i tłum. Bogusław Banaszak. Oprac. J.F Aubert, R. Lüthi, L. Meyer, H. Hirter, A. Huber-Hotz, C. Lanz, M. Graf K. Nuspliger, F. Meier-Grob, B.M. Gadient, Prz.Sejmowy 2000 nr 6 s. 132-134.
 165. Podstawowe założenia nowej Konstytucji RP. W: Konstytucja ... s. 15-23,
 166. Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie adwokatury. W: Konstytucja - wybory ... s. 149-163
 167. Polish Constitutional Law. The Constitution and selected statutury materials. Wyd. 2. Wstęp Paweł Sarnecki. Oprac.: Albert Pol, Wojciech Odrowąż-Sypniewski. Wwa 2000 Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz ss. 615.
 168. Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. Kraków 2000 "Zakamycze" ss. 106.
 169. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów. Kraków 2000 "Zakamycze" ss. 218.
 170. recenzja: Budziło Krzysztof(oprac.),Trzciński Janusz(red.), Sądy konstytucyjne w Europie. T. 4: Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja. Red. Janusz Trzciński. Wybór i oprac. Krzysztof Budziło, Prz.Sejmowy 2000 nr 4 s. 132-134.
 171. Ekspertyza prawna w sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia "zawód zaufania publicznego" (art. 17 ust. 1 Konstytucji). Biul.EiOP 2000 nr 5 s. 28-33.
 172.      Finansowanie dużych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki / [Paweł Piłatkowski, Edmund Cumber, Paweł Sarnecki], Warszawa : CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa, 2000,      (Zeszyty BRE Bank-CASE)
 173. Glosa do wyroku NSA OZ Kraków z 27.XI.2000 r. II SA/Kr 609/98. [Dot. bezpośredniego stosowania przez sądy Konstytucji oraz bezwzględnego związania sądów ustawą]. Prz.Sejmowy 2001 nr 3 s. 84-86.
 174. Inicjatywa budżetowa Rady Ministrów a jej inicjatywa w sprawie prowizorium budżetowego. W: Dziedzictwo prawne ... s. 299-305,
 175. Konstytucja marcowa a rozwój konstytucjonalizmu polskiego. Prz.Sejmowy 2001 nr 2 s. 21-40,
 176. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 2. Red. Leszek Garlicki. Aut.: Kazimierz Działocha, Leszek Garlicki, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński. Wwa 2001 Wydawn.Sejmowe
 177. O niektórych aspektach związanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Narodowego. Ekspertyzy prawne. Oprac. Paweł Sarnecki, Marek Zubik. Biul.EiOP 2000 nr 5 s. 11-13; 14-19.
 178. Opinia w sprawie podstawowych problemów ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu w świetle doktryny i orzecznictwa. Prz.Sejmowy 2001 nr 1 s. 71-78.
 179. Opinia w sprawie wykładni art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prz.Sejmowy 2001 nr 2 s. 73-77.
 180. Opinie w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rzymskiego Statutu Międzyn.Trybunału Karnego. Aut.: P.Sarnecki, J. Kolasa, M.Zubik, Z.Galicki, A.Szmyt, C.Mik, M.Granat,M. Masternak-Kubiak, K.Lankosz, E.Popławska, J.Tyranowski. Prz.Sejmowy 2001 nr 4 s. 129-172.
 181. W sprawie sposobu postępowania z ustawą o obywatelstwie. Ekspertyzy prawne. Oprac. Paweł Sarnecki, Wojciech Odrowąż-Sypniewski. Biul.EiOP 2001 nr 4 s. 64-75.
 182. Weto prezydenta wobec ustawy a zasada dyskontynuacji prac Sejmu. Ekspertyzy prawne. Oprac. Mirosław Granat, Paweł Sarnecki. Biul.EiOP 2001 nr 4 s. 55-63.
 183. Ekspertyza prawna w sprawach związanych ze stosowaniem art. 103 Konstytucji, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, ustaw samorządowych oraz ordynacji wyborczej do rad samorządowych. Oprac. Paweł Sarnecki. Biul.EiOP 2002 nr 1 s. 45-50.
 184. Ekspertyzy prawne w sprawie władczych uprawnień Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w strukturze organów Sejmu i rozszerzenia zakresu jej działania. Oprac. Beata Szepietowska, Paweł Sarnecki. Biul.EiOP 2002 nr 1 s. 7-19; 20-26.
 185. Glosa do wyroku SN z 28.IX.2000 r. V KKN 171/98. [Dot. ochrony dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne; prawa prasowego]. Ius et Lex 2002 nr 1 (I) s. 239-244.
 186. Glosa do wyroku SN z 29.V.2001 r. I CKN 1217/98. [Dot. samorządu adwokackiego; pojęcie zawodu zaufania publicznego]. Pal. 2002 nr 5/6 s. 185-188.
 187. Opinie prawne w sprawie legalności powierzenia posłowi funkcji pełniącego obowiązki szefa UOP w świetle unormowań art. 103 konstytucji RP i art. 4a ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa. Oprac.: P. Sarnecki, W. Sokolewicz, M. Granat, S. Gebethner. Prz.Sejmowy 2002 nr 4 s. 55-58.
 188. Opinie prawne w sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Oprac. Paweł Sarnecki, Marek Zubik, Zofia Szpringer, Janusz Mordwiłko, Andrzej Szmyt. Prz.Sejmowy 2002 nr 5 s. 97-124.
 189. Prawne problemy związane z możliwością odwołania Marszałka Sejmu. Ekspertyzy prawne. Oprac. Janusz Mordwiłko, Paweł Sarnecki. Biul.EiOP 2002 nr 3 s. 34-39; 40-42.
 190. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Paweł Sarnecki. Aut.: Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. Wwa 2002 C.H. Beck
 191. Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. Wyd. 2. Kraków 2002 "Zakamycze" ss. 103.
 192. System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, Wydawnictwo Sejmowe
 193. Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie. Red. Andrzej Bałaban. Aut.: A. Bałaban, J. Ciapała, L. Garlicki, R. Mojak, P. Sarnecki, W. Skrzydło, Z. Witkowski., Kraków 2002 "Zakamycze"
 194. Radca prawny jako zawód zaufania publicznego. Radca Prawny 2002 nr 4/5 s. 22-29.
 195. Stanowisko parlamentu według nowej Konstytucji Szwajcarskiej. W: Konstytucja i władza ... s. 294-307,
 196. Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji. Kontr.Państw. 2002 nr 2 specjalny s. 26-48.
 197. System konstytucyjny Szwajcarii. Wwa 2002 Wydawn.Sejmowe ss. 94.
 198. recenzja: Starck Christian, Freiheit und Institutionen, Prz.Sejmowy 2003 nr 3 s. 117-122.
 199. Glosa do wyroku TK z 27.05.2003 r. K 11/03. [Dot. zgodności z Konstytucją RP postanowień ustawy o referendum ogólnokrajowym]. Prz.Sejmowy 2003 nr 5 s. 92-96.
 200. Konstytucja RP z 1997 r. zapewniła samorządowi znaczące miejsce w strukturze władz publicznych. Wywiad. Casus 2003 nr 28 s. 3-5.
 201. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 3. Red. Leszek Garlicki. Aut.: Kazimierz Działocha, Leszek Garlicki, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński. Wwa 2003 Wydawn.Sejmowe
 202. Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie. W: Sześć lat Konstytucji RP ... s. 252-262,
 203. Opinie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sejmu. Aut.: Wojciech Odrowąż-Sypniewski, Piotr Radziewicz, Janusz Mordwiłko, Paweł Sarnecki, Joanna M.Karolczak. Prz.Sejmowy 2003 nr 4 s. 99-110.
 204. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Paweł Sarnecki. Aut.: Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. Wyd. 5 rozsz. i zaktual. Wwa 2003 C.H. Beck
 205. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prz.Sejmowy 2003 nr 3 s. 9-28,
 206. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Kraków 2003 "Zakamycze"
 207. W sprawie procedury wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Prz.Sejmowy 2003 nr 5 s. 29-42,
 208. Zgromadzenie Federalne - parlament Konfederacji Szwajcarskiej. Wwa 2003 Wydawn.Sejmowe ss. 36.
 209. Glosa do postanowienia SO w Ł. z 22.03.2004 r. XIV C 132/03. [Dot. odpowiedzialności państwa za niewłaściwą legislację lub zaniechanie legislacyjne przynoszące szkody majątkowe obywatelom]. Prz.Sejmowy 2004 nr 3 s. 175-179.
 210. Glosa do wyroku NSA z 7.04.2004 r. FSK 16/04. [Dot. wniosku spółki z o.o. o zwrot nadpłaty od podatku od towarów i usług VAT]. Prz.Sejmowy 2004 nr 6 s. 201-205.
 211. O reprezentowaniu Skarbu Państwa w sporach cywilnoprawnych będących skutkiem niewłaściwej legislacji. Zesz.Prawn.BSiE 2004 nr 2 s. 7-11.
 212. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Gdańskie Stud.Prawn. 2004 nr 12 s. 229-240,
 213. Opinie prawne w sprawie możliwości udostępnienia opinii publicznej stenogramu z tajnych obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac.: W. Odrowąż-Sypniewski, M.Granat, A. Szmyt, M. Kudej, J. Repel, P. Sarnecki. Prz.Sejmowy 2004 nr 3 s. 103-126.
 214. Opinie prawne w sprawie określania przez przyszłą komisję ds.europejskich stanowiska wiążącego Radę Ministrów na forum UE. Aut.: C.Mik, W.Sokolewicz, A.Szmyt, P.Sarnecki, K.Działocha, P.Winczorek, B.Banaszak, R.Balicki. Prz.Sejmowy 2004 nr 2 s. 145-163.
 215. Opinie prawne w sprawie statusu prawnego "wielkiej" sejmowej komisji ds. europejskich. Aut.: Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt, Małgorzata Masternak-Kubiak, Stanisław Gebethner, Krzysztof Wójtowicz. Prz.Sejmowy 2004 nr 2 s. 107-116.
 216. Opinie prawne w sprawie trybu rozpatrywania przez Sejm sprawozdania Komisji Śledczej. Oprac.: W. Odrowąż-Sypniewski, S. Gebethner, A. Szmyt, J. Mordwiłko, P. Sarnecki. Prz.Sejmowy 2004 nr 3 s. 126-161.
 217. Opinie prawne w sprawie zgodności z Konstytucją projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. Aut.: A.Bałaban, W.Lang, M.Masternak-Kubiak, T.Jasudowicz, W.Skrzydło, M.Granat, P.Sarnecki, R.Piotrowski, A.Szmyt. Prz.Sejmowy 2004 nr 6 s. 103-162.
 218. Opinie prawne w sprawie zgodności z konstytucją przepisu ustawy umożliwiającego cudzoziemcom - obywatelom UE - udział w wyborach samorządowych w Polsce. Aut.: E.Sękowska-Grodzicka, L.Garlicki, P.Radziewicz, P.Sarnecki, W.Sokolewicz, D.Olejniczak, M.Fryźlewicz. Prz.Sejmowy 2004 nr 2 s. 163-189.
 219. Opinie w sprawie możliwości przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez sejmową komisję śledczą. Aut.: J. Trzciński, M. Kudej, W. Sokolewicz, M. Granat, J. Mordwiłko, A. Szmyt, P. Sarnecki. Prz.Sejmowy 2004 nr 1 s. 65-88.
 220. Regulacje ustawowe dotyczące wyborów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posłów do Parlamentu Europejskiego. Prz.Sejmowy 2004 nr 3 s. 11-26,
 221. Samorząd terytorialny. W: Podstawowe problemy ... s. 328-345,
 222. Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem przy wykonywaniu przez Polskę praw członkowskich w Unii Europejskiej. Prz.Sejmowy 2004 nr 5 s. 9-26,
 223. Glosa do uchwały 7 sędziów NSA z 11.04.2005 r. I OPS 1/05. [Dot. wykładni ustawy o dostępie do informacji publicznej; pojęcia "organ władzy publicznej" i "wykonywanie funkcji publicznej"; kontroli obywatelskiej]. Prz.Sejmowy 2005 nr 6 s. 199-203.
 224. Glosa do wyroku TK z 19.07.2005 r. K 28/04. [Dot. dopuszczalności przesunięcia w czasie przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa]. Prz.Sejmowy 2005 nr 6 s. 196-199.
 225. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 4. Red. Leszek Garlicki. Aut.: Kazimierz Działocha, Leszek Garlicki, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz. Wwa 2005 Wydawn.Sejmowe
 226. Opinia legislacyjna w sprawie zgodności z Konstytucją poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa. Zesz.Prawn.BSiE 2005 nr 1 s. 102-103.
 227. Opinie prawne dot. wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w ustroju RP. Oprac.: W.Sokolewicz, P.Winczorek, K.Skotnicki, P.Sarnecki, P.Radziewicz, B.Banaszak. Prz.Sejmowy 2005 nr 3 s. 107-130.
 228. Opinie prawne w sprawie udostępniania Sejmowj Komisji Śledczej informacji z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej. Prz.Sejmowy 2005 nr 5 s. 103-110.
 229. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Paweł Sarnecki. Aut.: Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Piotr Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. Wyd. 6 rozsz. i zaktual. Wwa 2005 C.H. Beck ss. XX + 472.
 230. Barta Janusz(oprac.),Barta Janusz(red.), Czarny-Drożdżejko Elżbieta(oprac.),Dobosz Izabela(oprac.), Kamiński Ireneusz C.(oprac.),Kot Dawid(oprac.), Markiewicz Ryszard (oprac.), Markiewicz Ryszard(red.), Matlak Andrzej(oprac.), Matlak Andrzej(red.), Mika Iwona B.(oprac.), Nowińska Ewa(oprac.), Podrecki Paweł (oprac.), Sarnecki Paweł(oprac.), Tischner Anna(oprac.), Vall Maria du(oprac.), Vall Michał du (oprac.),Wojciechowska Anna(oprac.), Wojcieszko-Głuszko Elżbieta(oprac.), Prawo mediów, Wwa 2005 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
 231. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Wyd. 2. Kraków 2005 "Zakamycze" ss. 385.
 232. Uwagi do pisma prezesa Zarządu PKN Orlen SA I. Chałupca do Marszałka Sejmu,  Prz.Sejmowy 2005 nr 1 s. 97-99,
 233. W sprawie projektu ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Zesz.Prawn.BSiE 2005 nr 2 s. 69-70.
 234. Glosa do wyroku TK z 19.04.2006 r. K 6/06. [Dot. nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze]. Prz.Sejmowy 2006 nr 5 s. 146-149.
 235. Opinia - W sprawie odpowiedzi na pytania: Czy przepisy art. 144 ust. 3 pkt 27 oraz art. 214 ust. 1 Konstytucji RP przesądzają o: — ogólnej liczbie członków KRRiT; — liczbie członków KRRiT powoływanych odpowiednio przez Prezydenta RP, Sejm, Senat, Przegląd Sejmowy nr 2/06
 236. recenzja: Szmyt Andrzej(red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Prz.Sejmowy 2006 nr 1 s. 159-165.
 237. Nauka prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym. W: Prawo konstytucyjne II RP ... s. 59-64,
 238. O zgodności z Konstytucją odwołania wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) przez radę gminy (Prezesa Rady Ministrów ...) w sytuacji skazania tych osób prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ... Opinia prawna. Zesz.Prawn.BAS 2006 nr 3 s. 92-96.
 239. Opinie dot. konstytucyjnych aspektów projektów uchwał w sprawie powołania komisji śledczej do oceny działalności m.in. organów NBP. Oprac. M. Zubik, M. Granat, P. Sarnecki, A. Szmyt. Prz.Sejmowy 2006 nr 5 s. 87-111.
 240. Opinie o zgodności z Konstytucją uchwały Sejmu w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dot. przekształceń w sektorze bankowym. Oprac. A. Szmyt, P. Czarny, K. Skotnicki, M. Granat, P. Sarnecki. Prz.Sejmowy 2006 nr 5 s. 112-146.
 241. Opinia - W sprawie kwestii: Czy występujący w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach ... zwrot stwierdzający, iż Sejm dokonuje powołania nowych członków KRRiT „niezwłocznie” po ogłoszeniu ustawy nie zawiesza przepisów regulaminu Sejmu w zakresie powołania członków KRRiT, Przegląd Sejmowy nr 2/06
 242. Opinie prawne w sprawie znaczenia terminu z art. 225 Konstytucji RP - skrócenie kadencji sejmu. Oprac.: Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt. Prz.Sejmowy 2006 nr 3 s. 115-119.
 243. Organizacja społeczeństwa obywatelskiego. W: Księga XX-lecia ... s. 595-613,
 244. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport końcowy z badań. Red. Kazimierz Działocha. Aut.: M. Grzybowski, Z. Jarosz, C. Kosikowski, P. Sarnecki, W. Skrzydło. A. Szmyt, L. Wiśniewski, K. Wójtowicz, S. Wronkowska. Tekst polski i angielski. Wwa 2006 Wydawn.Sejmowe ss. 100 + 102.
 245. Prawo wyborcze do parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej. W: Prawo wyborcze ... s. 249-267,
 246. Samorząd terytorialny. W: Podstawowe problemy ... s. 156-161,
 247. Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka. Red. Paweł Sarnecki. Wwa 2005 Wydawn.Sejmowe ss. 181,
 248. W sprawie zgodności z Konstytucją projektu ustawy - o zmianie ordynacji wyborczej ... o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Druk Nr 818). Opinia prawna. Zesz.Prawn.BAS 2006 nr 3 s. 97-100.
 249. recenzja: Bożyk Stanisław(przedm.),Bożyk Stanisław(red.), Jamróz Adam (przedm.), Jamróz Adam(red.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych. Księga dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu, Prz.Sejmowy 2006 nr 6 s. 188-191.
 250. Das verfassungsrechtliche System der Quellen des allgemein geltenden Rechts (w:) Polish Law Ten Years After the Constitution’s Implementation, Archivum Iuridicum Cracoviense Tom 39-40, 2006-2007
 251. Cooperation of the council of ministers with the Sejm and Senate in the Exercising by Poland of European Union membership rights. Prz.Sejmowy 2007 numer specjalny s. 7-26.
 252. Funkcjonowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Prz.Sejmowy 2007 nr 4 s. 33-47,
 253. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 5. Red. Leszek Garlicki. Aut.: Kazimierz Działocha, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński. Wwa 2007 Wydawn.Sejmowe
 254. Nowe elementy funkcjonowania Rady Ministrów, wynikające z ustawy z 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa. W: Ustroje, doktryny ... s. 311-318,
 255. Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, zawartego w piśmie Komisji do spraw Kontroli Państwowej z 12 października 2006 r. Prz.Sejmowy 2007 nr 1 s. 116-117.
 256. Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z 16.07.1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów ... Aut.: P. Sarnecki, K. Skotnicki, M.G. Jarentowski, J. Regulski. Prz.Sejmowy 2007 nr 2 s. 97-119.
 257. Barta Janusz(oprac.),Czarny-Drożdżejko Elżbieta(oprac.), Dobosz Izabela (oprac.), Kamiński Ireneusz C.(oprac.), Kot Dawid (oprac.), Markiewicz Ryszard(oprac.),
 258. Matlak Andrzej (oprac.), Mika Iwona B.(oprac.), Nowińska Ewa(oprac.), Podrecki Paweł (oprac.), Sarnecki Paweł (oprac.), Tischner Anna(oprac.), Vall Maria du(oprac.),Vall Michał du (oprac.), Wojciechowska Anna (oprac.),Wojcieszko-Głuszko Elżbieta(oprac.), Prawo mediów, Wyd. 2, Wwa 2007 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
 259. Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. Wyd. 3. Wwa 2007 Dom Wydawn.ABC, Wolters Kluwer ss. 102
 260. Recenzja książki S. Bielańskiego, Tradycja federalizmu we Włoszech, Przegląd Sejmowy nr 6/2007
 261. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Szwajcarii. W: Prawo wyborcze ... s. 264-270,
 262. Problem dwuizbowości parlamentu. W: Zagadnienia prawa parlamentarnego ... s. 141-174,
 263. System wyborczy do organów stanowiących samorządu terytorialnego. Casus 2006 nr 42 s. 6-9.
 264. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Wyd. 3. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 313.
 265. Brodziński Witold(oprac.), Czarny Piotr(oprac.), Dudzik Sławomir (oprac.), Florczak Monika (oprac.), Głowacki Andrzej (oprac.), Grzybowski Marian(oprac.), Grzybowski Marian (oprac.), Kamiński Jarosław (oprac.), Karp Janusz (oprac.), Kierończyk Przemysław (oprac.), Krzemiński Marcin (oprac.), Kubas Sebastian(oprac.), Kuca Grzegorz (oprac.), Kuca Grzegorz (oprac.), Łabno Anna(oprac.), Naleziński Bogumił(oprac.), Patyra Sławomir (oprac.), Sarnecki Paweł(oprac.), Sarnecki Paweł(red.), Skotnicki Krzysztof (oprac.), Surówka Anna (oprac.), Uziębło Piotr(oprac.), Witkowski Zbigniew (oprac.), Wojtyczek Krzysztof (oprac.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Wwa 2007 Wolters Kluwer, (współautorzy K. Wojtyczek i P. Czarny), Die Entscheidungsbefugnis der Verfassunsgerichtshofes hinsichtlich der ihm vorgelegten Rechtsfragen (w:) Die Ordnung der Freiheit – Festschrift für Christian Starck, Tübingen 2007
 266. Zagadnienia samorządu sędziowskiego. W: Ratio est anima ... s. 467-484,
 267. recenzja: Rymarz Ferdynand(red.), Iudices electionis custodes. Sędziowie kustoszami wyborów. Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, Prz.Sejmowy 2008 nr 5 s. 251-253.
 268. Konstytucyjny system źródeł prawa o charakterze powszechnym. W: Dziesięć lat Konstytucji ... s. 254-267,
 269. Krajowa Rada Sądownictwa. W: Trzecia władza ... s. 185-203,
 270. recenzja: Complak Krystian, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Prz.Sejmowy 2008 nr 2 s. 276-281
 271. Opinie prawne w sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT). Oprac. P. Sarnecki, R. Kmiecik, K. Zgryzek. Prz.Sejmowy 2008 nr 2 s. 159-167.
 272. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Paweł Sarnecki. Aut.: Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Piotr Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. Wyd. 7. Wwa 2008 C.H. Beck ss. 476
 273. Chybalski Piotr(oprac.),Cieślik Ziemowit(oprac.), Cieślik Ziemowit (przedm.), Cieślik Ziemowit(red.), Fryźlewicz Marcin(oprac.), Galińska-Rączy Irena(oprac.), Granat Mirosław (oprac.), Karolczak Joanna M.(oprac.), Kurkiewicz Andrzej(oprac.), Łukasz Danuta(oprac.), Mordwiłko Janusz(oprac.), Odrowąż-Sypniewski Wojciech(oprac.), Olejniczak Dorota (oprac.), Pawłowski Bartosz(oprac.), Pogoński Mariusz(oprac.), Radziewicz Piotr(oprac.), Sarnecki Paweł(oprac.), Stębelski Marcin(oprac.), Status posła do Parlamentu Europejskiego. Opinie prawne,  Wwa 2008 Wydawn.Sejmowe ss. 218 (Studia BAS nr 13)
 274. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Wyd. 4. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 314.
 275. Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle zasad Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Casus 2008 nr 50 s. 9-13.
 276. Opinie prawne w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Oprac. K. Działocha, P. Winczorek, R. Balicki, B. Banaszak, A. Wyrozumska, P. Sarnecki, K. Skotnicki, A. Szmyt. Prz.Sejmowy 2009 nr 2 s. 121-157.
 277. Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych. W: Wybory samorządowe ... s. 11-23.