Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Piotr Tuleja

Kierownik Katedry

Kierownik Katedry

Data urodzenia
12 marca 1963 r . w Krakowie

Piotr Tuleja jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Studia prawnicze ukończył w 1987 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt” Normatywna treść wolności i praw człowieka w ustawach konstytucyjnych RP”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Stosowanie Konstytucji RP świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy)”.

W 1987 r. rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Od 2009 r. pełni obowiązki kierownika tej katedry. Kierownik Studium Podyplomowego "System ochrony praw człowieka w Polsce". W latach 2006 – 2010 przewodniczący Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej UJ.

W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1990 r. pełnił funkcję zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego. W latach 1992-1998 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, w latach 1998-1999 pracował jako orzecznik w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego, a od 2000 do 2010 r. był dyrektorem tego Zespołu. W listopadzie 2010 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie orzekał do 2019 r. - obecnie sędzia Trybunału w stanie spoczynku.

W latach 1991-1993 przebywał na stażach naukowych w Austrii. W latach 1995-1996 odbył krótkoterminowe staże w trybunałach konstytucyjnych Austrii, Czech, Hiszpanii i Niemiec. W latach 1996-1998 był stypendystą Alexander von Humboldt Stiftung w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. W 2010 r. uczestniczył w pracach powołanego przez Marszałka Sejmu Zespołu ds. opracowania projektu zmiany Konstytucji RP w zakresie harmonizowania Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Societas Humboldiana Polonorum. Od stycznia 2011 r. członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji naukowej "Forum Prawniczego". Przewodniczył kolegium redakcyjnemu "Zagadnień Sądownictwa Konstytucyjnego", był redaktorem naczelnym "Przeglądu Sejmowego", a obecnie sprawuje tę funkcję w "Przeglądzie Konstytucyjnym".

Autor ponad stu publikacji z zakresu: prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego i problematyki skargi konstytucyjnej, interpretacji konstytucji, praw człowieka, tworzenia prawa, sądowego stosowania prawa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nauczanie:

  • Prawo konstytucyjne
  • Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka
  • Seminarium magisterskie
  • Podyplomowe Studium „System ochrony konstytucyjnych wolności i praw”

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski i rosyjski (znajomość bierna)

Zainteresowania naukowe:

  • Prawa i wolności jednostki
  • Sądownictwo konstytucyjne
  • Interpretacja prawa
  • Aksjologia prawa
  • Skarga konstytucyjna

Publikacje w Repozytorium UJ