Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

m.florczak-wator@uj.edu.pl

Monika Florczak-Wątor jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kierownikiem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz kierownikiem Programu Interdysycplinarnego "Society of the Future" w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2001, dyplom z wyróżnieniem) oraz studia politologiczne ze specjalizacją stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2002, dyplom z wyróżnieniem). Studiowała również na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (semestr zimowy 2000/2001). Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”. Praca ta zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z 23 marca 2015 r. w oparciu o dorobek naukowy i monografię pt. „Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych”. Postanowieniem z 27 lipca 2021 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk społecznych.

W latach 2002-2005 prof. M. Florczak-Wątor odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Jest radcą prawnym i mediatorem, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem European Group of Public Law pełniącej m.in. funkcję rady naukowej European Public Law Organization z siedzibą w Atenach. Jest również członkiem Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego, członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego oraz członkiem International Faculty of the European Law and Governance School w Atenach. Jest współzałożycielem Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S), współzałożycielem Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce oraz koordynatorem Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich UJ. W latach 2004-2017 pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Jest sekretarzem czasopisma „Przegląd Konstytucyjny”, zasiadała również w komitetach redakcyjnych czasopism „Palestra” i „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego”. Pięciokrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej oraz pięciokrotnie nagrodę JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej przyznawaną w oparciu o wyniki ankiet studenckich. Odbyła staże naukowe w USA (Catholic University of America), we Włoszech (Tarello Institute for Legal Philosophy), w Czechach (Masaryk University), Francji (Europejski Trybunał Praw Człowieka) i Szwajcarii (Universität Bern). Wykładała na uniwersytetach w Czechach (University of West Bohemia), Słowenii (University of Ljubljana, University of Maribor) i na Litwie (Vilnius University). Wygłaszała referaty na kilkunastu konferencjach zagranicznych.

W latach 2013-2015 prof. M. Florczak-Wątor kierowała międzynarodowym projektem badawczym pt. „The horizontal dimension of constitutional rights in a comparative perspective” (grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznany w ramach programu POMOST) z udziałem naukowców z Polski, Szwajcarii, Albanii, Grecji i Ukrainy. W latach 2014-2018 realizowała indywidualny projekt badawczy pt. „Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” (grant NCN przyznany w konkursie OPUS 6). Zrealizowała również projekt dotyczący specyfiki czeskiej skargi konstytucyjnej (grant NAWA) oraz była wykonawcą w projekcie badawczym pt. "Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa", którego kierownikiem był Prof. Andrzej Grabowski (grant NCN przyznany w konkursie OPUS).

Obecnie prof. M. Florczak-Wątor kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze środków NCN. Pierwszym jest projekt realizowany z udziałem naukowców z Polski, Hiszpanii, Włoch i Francji pt. "Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice" (grant przyznany w konkursie SONATA BIS 5). Drugim jest projekt realizowany od stycznia 2021 r. pt. „Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Teoria i praktyka państw Grypy Wyszehradzkiej” z udziałem naukowców z Czech, Słowacji i Węgier. Prof. M. Florczak-Wątor jest również kierownikiem projektu edukacyjno-naukowego „Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej” finansowanym ze środków POB Future Society.

Nauczanie:

 • Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce (wykład)
 • Introduction into Polish Constitutional Law and Political System (wykład)
 • Konstytucja w praktyce (warsztaty dla studentów)
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (warsztaty dla doktorantów)
 • Seminarium z prawa konstytucyjnego dla studentów IV r
 • Proseminarium z prawa konstytucyjnego dla studentów III r
 • Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)
 • Prawo konstytucyjne (zajęcia na kursie przygotowawczy UJ na aplikacje prawnicze)

Znajomość języków obcych:

angielski, niemiecki

Zainteresowania naukowe:

  •  
  • Sądownictwo konstytucyjne
  • Horyzontalne działanie praw konstytucyjnych
  • Obowiązki państwa względem jednostki
  • Bezpośrednie stosowanie konstytucji
  • Aksjologia prawa
  • Źródła prawa
  • Obowiązywanie prawa

Publikacje w Repozytorium UJ

Profil na Academia.edu

Prof. dr. habil. Monika Florczak-Wątor

Monika Florczak-Wątor is a professor at the Constitutional Law Department of the Jagiellonian University and the Director of the Interdisciplinary PhD Program "Society of the Future". She completed legal studies at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2001, diploma with honours) and studies in political science, specialising in international relations, at the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University (2002, diploma with honours). She also studied at the Faculty of Law of Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (winter semester of academic year 2000-2001). She was granted the degree of doctor of law (PhD) in 2005 on the basis of doctoral dissertation titled "Types of Judgments of the Polish Constitutional Tribunal and Their Legal Effects". This dissertation was granted the prize for the best doctoral dissertation in the field of constitutional law in the competition of “Przegląd Sejmowy”.

Prof. M. Florczak-Wątor was granted the degree of doctor habilitated in the discipline of law on 23rd March 2015 on the basis of academic achievements and the monograph titled "Horizontal Dimension of Constitutional Rights". In 2005 she passed the final judge examination. Currently she is an attorney-at-law and a mediator, a member of the Krakow Bar Association of Attorneys-at-Law, a member of the executive board of the Polish Association of Constitutional Law and a member of the European Group of Public Law, one of whose functions is that of a scientific council of European Public Law Organization based in Athens. Furthermore, she is a member of the Programme Council of Wiktor Osiatyński Archive, a member of the Legal Experts Group of the Stefan Batory Foundation, as well as a member of the International Faculty of the European Law and Governance School in Athens. From 1st October 2004 to 31st March 2017 she worked at the Office of the Constitutional Tribunal, initially as an adviser, then a senior adviser in the Case Law and Studies Department, then as an assistant-expert in the Tribunal’s legal service. She is the secretary of "Przegląd Konstytucyjny" [Constitutional Review] journal and a member of the editorial committee of “Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” [Issues of Constitutional Jurisprudence] journal. She delivered numerous training sessions and lectures for judges, trainee advocates, and trainee bailiffs as well as various public institutions and NGOs. She was granted four prizes of the Rector of the Jagiellonian University for academic achievements (2007, 2010, 2015, 2016) and four prizes of the Rector of the Jagiellonian University for the high quality of teaching work (2011, 2012, 2013, 2018).

In 2013-2015, prof. M. Florczak-Wątor was the principal investigator of an international research project called “The horizontal dimension of the constitutional rights in a comparative perspective”, financed by the Foundation for Polish Science (grant under POMOST programme). Participants of the research project included academics from Poland, Switzerland, Albania, Greece, and Ukraine. The project ended with the publication of three books and several articles in Polish and foreign journals.

In 2014-2018, she implemented an individual research project financed by the National Science Centre “Protective obligations of the State in horizontal relations in the light of the Polish Constitution and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms" (grant in OPUS 6 competition). The project ended with the publication of a monograph and several articles in Polish and foreign journals.

Currently, prof. M. Florczak-Wątor is the principal investigator of a team research project implemented with academics from Poland, Spain, Italy, and France “The particularities of the constitutional court’s lawmaking activity and its limits" (grant in SONATA BIS 5 competition). She is also taking part in the implementation of a research project “Theory of argumentation and legal reasoning in a constitutional rule-of-law state".

Profile at Academia.edu