Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Art. 1

1. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (zwane dalej Kołem) jest kołem naukowym zarejestrowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i zrzesza studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych tematyką prawa konstytucyjnego.

2. Dopuszcza się używanie skrótu - KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ.

Dział I

Cele i zadania Koła

Art. 2

Przedmiotem zainteresowania Koła jest prawo konstytucyjne, w szczególności ustrój Rzeczpospolitej Polskiej i funkcjonowanie jej najwyższych organów, ochrona konstytucyjnych praw i wolności oraz ukształtowanie polskiego systemu konstytucyjnego na tle systemów innych państw.

Art. 3

Do celów Koła należy:

1) popularyzacja wiedzy na temat prawa konstytucyjnego;

2) rozwijanie wśród studentów zainteresowań naukowych związanych z tematyką ochrony konstytucyjnych praw i wolności;

3) przygotowywanie studentów do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej;

4) prowadzenie prac badawczych i naukowych w przedmiocie zainteresowań Koła;
5) wspieranie procesu dydaktycznego z zakresu prawa konstytucyjnego oraz innych dziedzin pokrewnych;
6) prowadzenie oraz uczestniczenie w innych działaniach naukowych i badawczych we współpracy z innymi właściwymi organizacjami;
7) wspieranie organizacji praktyk studenckich;
8) prezentacja osiągnięć Koła;
9) rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawniczych.

Art. 4

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) działalność naukową Koła, w tym organizację seminariów, spotkań, debat i dyskusji naukowych;

2) organizację konferencji naukowych w zakresie zbieżnym z przedmiotem zainteresowań Koła;

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz konkursów wiedzy i umiejętności dla studentów;
4) organizację spotkań integracyjnych;

 5) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, w szczególności poprzez stronę internetową Koła;

 6) współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze, w szczególności z instytucjami naukowymi;

 7) organizację spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego, administracji publicznej oraz sądownictwa.

Art. 5

 1. Koło współpracuje z innymi kolami naukowymi oraz organizacjami studenckimi.
 2. Koło może być zrzeszone w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i charakterze działania.
 3. Koło jest zrzeszone w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Art. 6

Siedziba Koła znajduje się w Krakowie przy ul. Straszewskiego 25/19, 31-113.

Dział II

Członkostwo

Art. 7

Członkowie Koła dzielą się na:

1) Członków Słuchaczy;

2) Członków Zwyczajnych;

3) Członków Honorowych.

Art. 8

 1. O nadanie statusu Członka Zwyczajnego mogą ubiegać się studenci studiów jednolitych magisterskich, studiów licencjackich oraz studiów uzupełniających magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim pragnący pogłębić swoją wiedzę prawniczą.
 2. Członkiem  Słuchaczem Koła zostaje się automatycznie w momencie zostania Członkiem Słuchaczem TBSP UJ.
 3. Status Członka Zwyczajnego przyznawany jest przez Przewodniczącego Koła. Status Członka Zwyczajnego na wniosek Przewodniczącego Koła jest potwierdzany przez Prezesa TBSP UJ.
 4. Po przesłaniu na maila Koła deklaracji członkowskiej (zał. 1) o status Członka Zwyczajnego można ubiegać się po upływie co najmniej dwóch miesięcy. W tym okresie należy wykazać się zaangażowaniem w bieżące prace Koła.
 5. Przewodniczący Koła może przed upływem terminu określonego w ust. 4 przyznać Słuchaczowi Koła z ważnych powodów status Członka Zwyczajnego, w szczególności biorąc pod uwagę działalność naukową lub organizacyjną Słuchacza. W takiej sytuacji Przewodniczący Koła jest zobowiązany przedłożyć Radzie pisemne uzasadnienie swojego wniosku.
 6. Status Członka Zwyczajnego trwa pomimo zakończenia danego roku akademickiego, chyba że Członek Zwyczajny w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego nie dopełni swojego obowiązku opłacenia składki członkowskiej TBSP UJ.

Art. 9

 1. Absolwentom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innym osobom, poczuwającym się do wspólnoty z Kołem, mającym udokumentowane zasługi na rzecz rozwoju Koła, Walne Zgromadzenie Koła może nadać honorowy tytuł Członka Honorowego.
 2. Członkiem Honorowym zostaje się na wniosek co najmniej trzech Członków Zwyczajnych, złożony Przewodniczącemu Koła. Wniosek zainteresowanego rozpatruje Walne Zgromadzenie Członków i uchwala jego przyznanie zwykłą większością głosów.

Art. 10

1. Członkowie Zwyczajni i Członkowie Słuchacze mają prawo:

   1) brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Koło;

   2) brać udział w spotkaniach Koła.

2. Ponadto Członkowie Zwyczajni mają prawo:

   1) kandydować w wyborach do władz Koła;

   2) brać udział w głosowaniach podczas Walnego Zgromadzenia;

   3) zgłaszać wnioski do władz Koła.

Art. 11

1. Członkowie Słuchacze  i Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

  1) brać czynny udział w działalności Koła i swą postawą godnie reprezentować Koło;

  2) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Koła;

  3) uiszczać roczne składki członkowskie TBSP UJ, w kwocie ustalonej przez Wiceprezesa ds. finansowych TBSP UJ każdorazowo z początkiem nowego roku akademickiego.

2. Ponadto Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

1)  brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła;

2)  rozliczać wykorzystywane przez siebie środki finansowe dla realizacji celów określonych w Statucie Koła według wytycznych Skarbnika Koła oraz odpowiednich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Art. 12

1. Rada Koła, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, może z powodu uporczywego niewypełniania przez danego Członka obowiązków określonych w Statucie Koła zawiesić go w wykonywaniu praw członkowskich.

2. Rada Koła przywraca Członkowi pełnię jego praw jeżeli stwierdzi, iż ustały przesłanki określone w ust. 1.

3. W ostateczności Rada może podjąć uchwałę o usunięciu Członka z Koła. Po podjęciu odpowiedniej uchwały Przewodniczący Koła zwraca się do Sądu Koła o skreślenie danej osoby z listy Członków. Skreślenie następuje nie wcześniej niż 14 dni po wniosku Przewodniczącego.

4. Członkostwo w Kole ustaje:

 1) z chwilą złożenia Przewodniczącemu Koła pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Koła;

 2) z chwilą skreślenia przez Sąd Koła z listy Członków;

 3) na podstawie uchwały Rady Koła na skutek  naruszenia obowiązku uiszczenia składki członkowskiej TBSP UJ;

4) z chwilą śmierci;

5) z chwilą skreślenia z listy studentów UJ;

6) z chwilą ukończenia studiów w przypadku Członków Słuchaczów Koła i Członków Zwyczajnych Koła.

5. Członkostwo w Kole nie ustaje z przyczyny określonej w ust. 4 pkt 3), jeżeli Rada Koła uzna nieopłacenie składek za usprawiedliwion

Dział III

Organy Koła

 

Art. 13

1. Organami Koła są:

     1) Walne Zgromadzenie Członków;

     3) Rada Koła;

     4) Komisja Rewizyjna;

     5) Sąd Koła.

2. Łączenie funkcji w organach Koła jest niedopuszczalne.

3. Zakaz łączenia funkcji nie dotyczy obejmowania funkcji w organie Koła i udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. Kadencja organów Koła trwa rok.

Rozdział I

Walne Zgromadzenie Członków

 

Art. 14

Walne Zgromadzenie Członków składa się z Członków Zwyczajnych Koła. Jest zwoływane przynajmniej raz w roku akademickim.

Art 15

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Przewodniczącego Koła na wniosek: samego Przewodniczącego Koła lub 20 % Członków Zwyczajnych Koła, Porządek obrad ustala Przewodniczący Koła. Z Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół.

Art. 16

Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków poprzedza sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

Art. 17

1. Walne Zgromadzenie Członków powoła Komisję Skrutacyjną na wniosek Przewodniczącego Koła lub osoby, która zwołała Walne Zgromadzenie Członków, jeżeli ma ono podjąć decyzję w drodze głosowania.

2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest zebranie głosów, przeliczenie i ogłoszenie wyników oraz sporządzenie protokołu z głosowania, który stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 18

1. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie z działalności Koła przedstawione przez Radę Koła zwykłą większością głosów.

2. Brak zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Członków jest równoznaczny z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Rady Koła.

Rozdział II

Rada Koła

Art. 19

Rada Koła składa się z:

    1) Przewodniczącego Koła;

    2) Zastępcy Przewodniczącego Koła;

    3) Skarbnika Koła;

    4) Sekretarza Koła.

Art. 21

Przewodniczący Koła:

    1) reprezentuje Koło na zewnątrz;

    2) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków;

    3) prowadzi bieżące działania Koła;

    4) wydaje zaświadczenia o działalności w Kole lub zwraca się o wydanie zaświadczenia do Prezesa TBSP UJ;

    5) wnioskuje do Prezesa TBSP UJ o potwierdzenie nadania statusu Członka Zwyczajnego;

    6) prowadzi rejestr Członków Koła;

    7) przedstawia I Wiceprezesowi TBSP UJ listę członków Rady Koła w ciągu 21 dni od rozpoczęcia danego roku akademickiego oraz informuje o zmianach w Radzie Koła w ciągu 14 dni od ich wejścia w życie.

Art. 22

1.      Przewodniczący Koła realizuje swoje zadania w drodze zarządzeń, jeżeli charakter zadania tego wymaga.

 

Art. 23

Do zadań Skarbnika Koła należy w szczególności:

    1) prowadzenie rozliczeń finansowych Koła;

    2) przygotowywanie sprawozdań finansowych Koła;

    3) pobór składek członkowskich, jeżeli zostały ustalone;

    4) pozyskiwanie sponsorów zewnętrznych;

    5) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów Koła;

    6) realizacja innych zadań powierzonych przez Przewodniczącego Koła;

    7) inne zadania związane z finansami Koła.

Art. 24

Do zadań Sekretarza Koła należy w szczególności:

    1) publikacja uchwał i zarządzeń organów Koła;

    2) prowadzenie archiwum Koła; 

    3) sporządzenie protokołów z posiedzeń Rady Koła oraz Walnego Zgromadzenia  

    Członków;

    4)organizacja i promocja spotkań merytorycznych Koła, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

    5) doręczanie decyzji organów Koła;

    6) realizacja innych zadań powierzonych przez Przewodniczącego Koła.

Art. 25

Członków Rady Koła wybiera spośród Członków Zwyczajnych będących studentami Wydziału Prawa i Administracji, Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Art. 26

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Koła przeprowadza się przedterminowe wybory.

2. Jednak w przypadku gdy wygaśnięcie mandatu członka Rady Koła nastąpiło po upływie 3/4 kadencji nie przeprowadza się wyborów przedterminowych, a obowiązki członka Rady Koła pełni osoba powołana przez Przewodniczącego Koła spośród Członków Zwyczajnych do końca kadencji.

Art. 27

1. Mandat członka Rady Koła wygasa w przypadku:

     1) śmierci;

     2) skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego;

     3) ukończenia studiów przez członka Rady Koła;

     4) złożenia pisemnej rezygnacji ze stanowiska;

     5) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji stwierdzonej w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów Członków Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu członka Rady Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 28

1. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o odwołaniu  członka Rady Koła, jeżeli dopuścił się on zachowania sprzecznego ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ślubowaniem studenta lub Statuem Koła.

2. Wniosek o podjęcie uchwały o odwołaniu może złożyć Komisja Rewizyjna, członek Rady Koła lub Opiekun Naukowy. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w takim przypadku wnioskodawca.

Art. 29

Rada Koła:

    1) jest odpowiedzialna za realizację celów statutowych Koła;

    2) sporządza roczne sprawozdania z działalności Koła i przedstawia je Komisji Rewizyjnej, Opiekunowi Naukowemu oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków;

    3) jest właściwa w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Koła.

 

Art. 30

Rada Koła realizuje swoje uprawnienia w drodze uchwał podejmowanych w drodze głosowania zwykłą większością głosów na posiedzeniach niejawnych w obecności co najmniej połowy członków Rady.

Art. 31

Posiedzenia Rady Koła zwołuje i prowadzi Przewodniczący Koła, który ustala porządek obrad.

Rozdział IV

Finanse Koła

Art. 32

Zasady dysponowania finansami oraz politykę finansową Koła ustała Rada Koła.

Art. 33

Źródłami finansowania Koła są dotacje z funduszy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także środki własne.

Art. 34

1. Rada Koła może na wniosek Przewodniczącego Koła podjąć uchwałę o ustanowieniu składek członkowskich, określić ich wysokość oraz zasady ich uiszczania.

2. Składki mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Koła.

Rozdział V

Komisja Rewizyjna i kontrola działalności Koła

Art. 35

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Koła pod względem legalności.

Art. 36

Komisja Rewizyjna podejmuje czynności kontrolne, jeżeli poweźmie informację o nieprawidłowościach w działaniach organów Koła.

Art. 37

1. Komisja Rewizyjna ma prawo skierowania wystąpienia do organów Koła, jeżeli ich działania mogą naruszać Statut Koła lub przepisy prawa.

2. Organ, do którego skierowano takie wystąpienie, ma obowiązek ustosunkować się do niego na piśmie w terminie 14 dni.

Art. 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z działalnością Koła.

Art 39

Komisja Rewizyjna sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Art. 40

Komisja Rewizyjna wydaje opinię o sprawozdaniu Rady Koła i przedstawia ją Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Art. 41

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie spośród Członków Zwyczajnych Koła w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VI

Sąd Koła

 

Art. 42

Sąd Koła jest organem właściwym w sprawach dyscyplinarnych członków Koła.

Art. 43

1. Sąd Koła składa się z trzech sędziów.

2. Sędziowie wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Sądu, który prowadzi jego posiedzenia.

Art. 44

Sędziów wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród Członków Zwyczajnych w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII

Kary

Art. 45

Karą za rażące naruszenie Statutu lub przepisów prawa jest skreślenie z listy członków Koła. W pozostałych przypadkach naruszenia Statutu lub przepisów prawa można wymierzyć karę upomnienia.

Art. 46

Z wnioskiem o wymierzenie kary określonej w art. 50 może wystąpić do Sądu Koła Rada Koła. Funkcję oskarżyciela pełni Przewodniczący Koła.

Art. 47

1. Sąd podejmuje decyzję w sprawie skreślenia z listy członków Koła w składzie trzech sędziów, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wysłuchaniu Przewodniczącego Koła oraz członka obwinionego.

2. Członek Koła w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej ustania jego członkostwa w Kole może złożyć odwołanie.

Art. 48

Z czynności Sądu Koła sporządza się protokół, który podpisują wszyscy sędziowie.

Rozdział VIII

Opiekun Naukowy

Art. 49

1. Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Opiekun Naukowy prowadzi nadzór nad działalnością naukową, dydaktyczną i finansową Koła.

Dział IV

Zmiana Statutu i likwidacja Koła

Art. 50

1.      Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków podjętej w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Koła. Konieczne jest zatwierdzenie zmiany Statutu Koła przez władze UJ.

2. Z wnioskiem o zmianę Statutu Koła może wystąpić Rada Koła lub Opiekun Naukowy.

Art. 51

1. Decyzję o likwidacji Koła może podjąć Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Koła.

2. Z wnioskiem o likwidację Koła może wystąpić Rada Koła lub Opiekun Naukowy.

 

Dział V

Przepis końcowy

Art. 52

Statut wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Władze UJ.

 

Załącznik nr 1

 

Deklaracja Członka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ

w roku akademickim …….

 

Imię

 

Nazwisko

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

E-mail

 

Zainteresowania

 

Formy przyszłej działalności w KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ (np. prowadzenie zajęć, pomoc w bieżących pracach Koła, itd.)

 

Uwagi

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji Członka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ, w celu zapewnienia potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

 

Pliki do pobrania
docx
Statut