Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drugi etap konkursu przedmiotowego i wgląd do prac

Katedra Prawa Konstytucyjnego uprzejmie informuje, że drugi etap Konkursu Przedmiotowego z Prawa Konstytucyjnego odbędzie się 25.04 (poniedziałek) o godz. 14:00 w s. Audytoryjnej przy ul. Brackiej 12. 
Uczestnicy drugiego etapu konkursu będą proszeni o okazanie legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Wgląd do prac konkursowych odbędzie się 29.04 (piątek) w godz. 9:00-10:00 w siedzibie katedry.

 

ZASADY DOTYCZĄCE DRUGIEGO ETAPU
KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
(wyciąg z Regulaminu konkursu)
(…)
§ 8. 1. Drugi etap konkursu składa się z pytania opisowego oraz kazusu.
2. Czas trwania drugiego etapu wynosi 60 minut.
3. Pytanie opisowe oraz kazus oceniane są w skali ndst-bdb.
4. Uzyskanie pozytywnej oceny z drugiego etapu konkursu wymaga uzyskania dwóch pozytywnych ocen cząstkowych.
5. Pozytywna ocena z drugiego etapu konkursu wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z dwóch pozytywnych ocen cząstkowych.
6. W przypadku gdy średnia w części ułamkowej nie odpowiada wprost ocenie z zakresu: dst, +dst, db, +db, bdb, średnia ulega zaokrągleniu w kierunku wyznaczonym przez ocenę z kazusu.     
7. Zaliczenie ćwiczeń nie ma wpływu na ocenę z drugiego etapu konkursu.
8. Prace konkursowe są kodowane i sprawdzane przez pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry.
(…)
§ 9. 1. Na podstawie wyników prac z drugiego etapu konkursu Katedra wskazuje od 5 do 10 osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu.
2. Uczestnicy, o których mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników drugiego etapu konkursu, zobowiązani są do powiadomienia Katedry o zamiarze przystąpienia do trzeciego etapu.
3. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się za pośrednictwem Koła.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo